1. Vervolg project Holwerd aan Zee

GS heeft kennis genomen van het advies van de stuurgroep Holwerd aan Zee om de natuurlijke variant verder uit te werken. Omdat de natuurlijke variant afwijkt van het in 2018 gepresenteerde Holwerd aan Zee, is GS van mening dat de natuurlijke variant niet uitgewerkt kan worden.

2. Subsidieregeling duurzaam weidevogelgrasland

In Nederland en in Fryslân liggen geschikte weidevogelgebieden grotendeels buiten de N2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De weidevogels buiten het NNN zijn daarom afhankelijk van vrijwillige weidevogelbescherming en agrarisch natuurbeheer. Binnen het internationale project LIFE IP GrassBirdHabitats is een grondinstrument ontwikkeld in de vorm van de subsidieregeling duurzaam weidevogelgrasland. Er is geld beschikbaar om een pilot op circa 100 ha uit te voeren. De regeling bestaat uit subsidie voor waardevermindering van agrarische gronden naar weidevogelgrasland.

3. Aanpassingen Verordening Romte, Waterverordening, Omgevingsverordening

De verruiming van regels voor kampeerterreinen in Fryslân gaat eerder in. Dat wordt voorgesteld aan Provinciale Staten. Het gaat om bijvoorbeeld het toestaan van kamperen in de wintermaanden en dat kleinschalige kampeerterreinen onder voorwaarden 35 in plaats van 25 plaatsen mogen hebben. De Staten namen deze aanpassingen al op in de Omgevingsverordening, maar omdat de Omgevingswet steeds wordt uitgesteld zijn ook deze regels nog niet van kracht. Door ze op te nemen in de huidige Verordening Romte, kan er – ook bij nieuw uitstel – al mee worden gewerkt. Verder worden enkele andere aanpassingen aan verordeningen voorgesteld, onder meer het formaliseren van de al eerder afgesproken ‘Verdringingsreeks’ bij waterschaarste. Ook wordt het aanleggen van een Wadi (opslagvoorziening voor regenwater) onder voorwaarden vergunningsvrij. De nieuwe aanpassingen worden nu eerst ter inzage gelegd.

4. Gebiedsverkenning Harlingen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft de gebiedsverkenning Harlingen vastgesteld. Dit is een nieuwe stap in het samenwerkingsproces rond verschillende projecten die Harlingen raken: de dijkversterking Zurich-Koehool, de vervanging van de Tsjerk Hiddes-sluizen en enkele toeristische projecten van de gemeente in de kustzone. Samen met de gemeente Harlingen en Wetterskip Fryslân moet de verkenning nu worden uitgewerkt tot een gebiedsontwerp.

5. Voucherregeling MKB Fryslân 2023

Met de regeling willen we MKB-ondernemingsactiviteiten op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategisch HR te stimuleren. Er kan subsidie gevraagd worden voor bijvoorbeeld de inzetbaarheid van werknemers en medewerkers, het inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt of het digitaliseren van de onderneming. Er is € 1.300.000 beschikbaar. De regeling gaat op 6 februari open.

6. Foardracht sjuery Vredeman de Vriespriis foar Arsjitektuer

De sjuery foar de Vredeman de Vriespriis foar Arsjitektuer 2022 sil dit jier út fiif minsken bestean. DS hat beslúten Kirsten Annema, Suzanne Mulder, Rob Hendriks, Marc Nolden en Peter Michiel Schaap te beneamen. Alle fiif komme se út de arsjitektuerwrâld.

7. Jaarplan Agenda Biodiversiteit

In het vastgestelde jaarplan voor de Agenda Biodiversiteit valt te lezen hoe de acties uit uit de Agenda Biodiversiteit door de betrokken partners (overheden en partners uit het landelijk gebied) worden opgepakt. Hierin staat onder andere kennisontwikkeling, educatie en natuurinclusief werken centraal. Ook wordt er komend jaar verder gewerkt aan het platform www.biodiversiteit.frl. Dit groeiende platform is in het leven geroepen om bestaande kennis over biodiversiteitsherstel, projecten, organisaties en activiteiten in de provincie op één centrale plek samen te brengen.