1. Nota Faunabeleid

In deze nota staan de visie en de uitgangspunten voor het faunabeleid. Deze vormen de kaders voor toekomstig beleid en besluitvorming op het gebied van faunabeheer. Deze nieuwe nota vervangt de huidige nota ‘Libje en Libje Litte’ uit 2010. Belangrijke uitgangspunten zijn het vroegtijdig ingrijpen en het baseren van faunabeheer op het op het rijtje beschermen - voorkomen – bestrijden – betalen. Op 28 mei bespreken Provinciale Staten deze nota.

2. Eerste fase nieuwe wijze van begroten

Wat zijn onze wettelijke taken en waar kunnen we als provincie eigen keuzes maken? Zero Based Budgetting is een methode om de begroting terug te brengen naar de basis: wat moet echt, wat is een eigen keuze. Voor de provincie Fryslân is dit in kaart gebracht. Belangrijk, want: de provincie heeft de komende jaren steeds minder geld te besteden en moet in de toekomst scherpe keuzes maken in waar er wel en geen geld voor beschikbaar is. De analyse die nu gedaan is helpt daarbij.

3. Provincie geeft meer aandacht aan diversiteit in eigen personeelsbeleid

Diversiteit en inclusiviteit krijgen meer verankering in het personeelsbeleid van de provincie. Bijvoorbeeld door trainingen die, nog meer dan voorheen, kunnen bijdragen aan objectiviteit tijdens sollicitatieprocedures. Uitgangspunten zijn gelijke kansen tijdens sollicitaties en, voor wie in dienst is bij de provincie, gelijke kansen op doorontwikkeling.

4. Meartaligenskoördinator gemeente Waadhoeke

De gemeente Waadhoeke krijt 40.000,- euro (4 jier x10.000,-) subsydzje as kofinansiering, dêrmei't hja in meartaligenskoördinator oanstelle kinne. Dy meartaligenskoördinator sil de meartaligens yn de gemeente fuortsterkje en him ynsette foar it Frysk, it Biltsk en it Franekers.

5. Provincie wil geld beschikbaar houden aanpak onbeveiligde spoorwegovergangen

Geld dat de provincie gereserveerd had voor de aanpak van twee onbeveiligde spoorwegovergangen (NABO's) in Waadhoeke is vorig jaar nog niet besteed. De oorzaak is dat de gemeente de subsidie nog niet heeft aangevraagd. De 414.600 euro vloeit daardoor terug naar de algemene reserve. GS stellen Provinciale Staten voor om dit bedrag opnieuw te bestemmen voor de NABO's bij Deinum en Tjeppenboer.