1. Regenboogbeleid

Iedereen in Fryslân is gelijk, ongeacht herkomst, geloof, seksuele geaardheid of wat dan ook. Dat staat voor het college van Gedeputeerde Staten voorop in een voorstel aan Provinciale Staten over het eventueel actief voeren van Regenboogbeleid. Voor de provincie als werkgever is gelijkheid ingebed in de hele organisatie: al jaren staat voorop dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. En ook richting de mienskip adviseren Gedeputeerde Staten om af te zien van het actief voeren van Regenboogbeleid. Belangrijk argument is ook dat het geen taak is van de provincie en dat er daarmee ook geen structureel budget voor is. Het laatste woord is uiteraard aan Provinciale Staten.

2. Ontwikkelingen aanpak ondermijning en weerbaarheid

Er wordt vooruitgang geboekt bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit en het versterken van de weerbaarheid van de provincie in samenwerking met andere Friese overheden en instanties. Er is een fulltime Bibob-coördinator aangesteld. De Wet Bibob is een bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt door criminelen om bijvoorbeeld geld wit te wassen, kan een overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Het afgelopen jaar is ook een bewustwordingsdag voor medewerkers van Provinciale Waterstaat georganiseerd waardoor ze beter signalen kunnen oppikken van verdachte situaties in het buitengebied. De ondermijningsconferentie heeft ook bijgedragen aan bewustwording en verbetering van samenwerkingen. Deze conferentie krijgt dit jaar een vervolg. Ook is het afgelopen jaar geïnvesteerd in de samenwerking met gemeenten en Wetterskip Fryslân op het gebied van de zogenoemde Friese Norm. Vanuit Den Haag is opnieuw een eenmalige doeluitkering verstrekt, dit keer €75.000,-, als vervolg op de in 2022 verstrekte €400.000,- voor de aanpak.