1. Plan van aanpak Implementatie aanbevelingen weerbaarheidsonderzoek

De provincie gaat aan de slag om de interne organisatie te beschermen tegen criminele invloeden. Georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ongewenste beïnvloeding zorgen in toenemende mate voor ondermijning van (het gezag van) de overheid en de samenleving. De provincie kent kwetsbare werkprocessen, zoals bijvoorbeeld vergunningen subsidieverlening en opdrachtvertrekking. Onderzoeksbureau Pro Facto deed in opdracht van de provincie onderzoek en presenteerde eind vorig jaar haar  bevindingen. Het plan van aanpak is een vervolg daarop en omschrijft maatregelen die de provincie kan nemen om de weerbaarheid te versterken. De thematiek staat in oktober op de agenda van de Staten. De provincie trekt op dit terrein op met de gemeenten en It Wetterskip.   

2. Herziene begroting 2021 GR Fryslân-West goedgekeurd door toezichthouder 

De Gemeenschappelijke Regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West (GR Fryslân-West), heeft een herziene begroting opgesteld. Gedeputeerde Staten is tevreden met deze nieuwe begroting 2021 en de wijze waarop en het tempo waarin de GR Fryslân-West de opmerkingen van Gedeputeerde Staten in haar herziene begroting heeft weten te verwerken. GS heeft daarom besloten om het preventief toezicht op de GR op te heffen. Dit betekent dat de GR Fryslân-West vanaf heden onder het normale, repressieve toezicht valt. Dit is toezicht achteraf. Wegens te laat inleveren van de Begroting 2021 stond de GR Fryslân-West sinds 1 januari dit jaar onder preventief toezicht. 

3. Samenwerking Museum Martena en het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

Museum Martena en het Eise Eisinga Planetarium uit Franeker gaan intensief samenwerken. Zo willen ze Franeker positioneren als historische academiestad. Zij zoeken de samenwerking op advies van de adviescommissie Musea, die de provincie adviseerde over de meerjarige subsidies aan musea. Martena en het Planetarium kregen subsidie op voorwaarde dat ze nauwer zouden samenwerken. GS heeft ingestemd met het samenwerkingsplan.

4. Nieuwe Economie Challenge 2.0 vanuit Lok op 1: No en Moarn

Vanaf 28 juni 2021 kunnen ondernemers opnieuw subsidie aanvragen voor het door ontwikkelen van innovaties. De subsidieregeling nieuwe economie challenge kan ingezet worden om loonkosten, advieskosten en materiaalkosten gedeeltelijk te vergoeden bij innovatieve projecten. Omdat corona een grote impact heeft op onze gezondheid en daarmee ook op onze brede welvaart, kijken we gezamenlijk naar een innovatieve toekomst. Ondernemers kunnen gebruikmaken van verschillende financiële regelingen uit het Herstelpakket Lok op 1: No en Moarn. Deze nieuwe subsidieregeling kan vanaf 28 juni 2021 aangevraagd worden op de website van de provincie Fryslân.

5. Vaststelling Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven Fryslân 2

Kunstaanbieders in Fryslân kunnen subsidie krijgen om een voorstelling of tentoonstelling te houden. De subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven wordt voor de tweede keer opengesteld. Daarmee wil de provincie de kunstaanbieders helpen om de risico's te dekken dat hun productie door corona niet door kan gaan. De regeling bevat 200.000,- euro, aanvragers kunnen voor maximaal 7.500,- euro subsidie krijgen.

6. Vogelbescherming doneert fors bedrag voor Versterken Friese IJsselmeerkust

Met dank aan de Nationale Postcode Loterij doneert Vogelbescherming Nederland een bedrag van 650.000 euro aan het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Deze donatie wordt besteed aan de deelprojecten in Mokkebank-Laaxum en Tacozijl. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van het IJsselmeergebied voor vogels. De opgedane kennis en ervaring met manieren die de kwaliteit van het IJsselmeergebied voor vogels (en vissen) verbeteren zal worden verspreid. Het project Versterken Friese IJsselmeerkust is onderdeel van het Friese Ambitieprogramma 2050. Binnen dit Ambitieprogramma gaat het om de Friese wensen en ambities voor water, cultuur, natuur, energie en economie. De komende jaren worden diverse maatregelen genomen op het gebied van natuurontwikkeling rondom de Friese IJsselmeerkust. Diverse partijen werken hierbij samen.