1. Campagne Wolkom Thús

De krimpende beroepsbevolking die voorspeld wordt voor onze regio wordt door ondernemers, onderwijs en overheid als grootste economische opgave voor Fryslân gezien. Daarbij heeft Fryslân een structureel vertrekoverschot van jongeren tot 25 jaar. Een deel van deze jongeren geven echter aan dat ze in de toekomst wellicht willen terugkeren naar Fryslân. Met een gerichte campagne willen we die jongeren stimuleren om terug te komen. En nodigen we nieuwe Friezen die specifieke kennis hebben die past bij de Friese arbeidsmarkt uit zich hier te komen vestigen. Het college heeft vandaag ingestemd met deze inhoudelijke lijn en het projectplan zal de komende maanden worden uitgewerkt.

2. Aanvraag subsidie voor aanpak wateroverlast

De provincie dient samen met gemeenten en het Wetterskip een maatregelenpakket voor klimaatadaptatie in bij het Rijk. Voorbeelden zijn de aanleg van een regenwaterstructuur en het aanpakken van wateroverlastlocaties in verschillende gemeenten. Hierbij wordt 1/3 van de kosten vergoed. Door de gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie is een maatregelenpakket voor de eerste tranche voor een bedrag van ruim 25 miljoen euro opgesteld. Hiermee wordt 8,4 miljoen euro Rijksbijdrage gevraagd.

3. Reservevorming boekjaarsubsidie LF2028

Stichting LF2028 mag van haar provinciale subsidie voor 2021 500.000,- euro doorschuiven naar volgend jaar. Dan is de eerste Triënnale en met de extra vijf ton kunnen er volgend jaar meer producties plaatsvinden. Dit jaar is een aanloopjaar naar de Triënnale, waardoor er nu minder geld nodig is. LF2028 ontvangt jaarlijks twee miljoen euro subsidie.

4. Subsidieverlening aan gemeente Smallingerland voor het nieuwe 50 meter zwembad De Welle in Drachten

De gemeente Smallingerland krijgt een subsidie van maximaal 10 miljoen euro voor het nieuw te realiseren 50-meter zwembad De Welle in Drachten. Het nieuwe 50-meter zwembad De Welle maakt het mogelijk dat het zwemmen als topsport kan worden blijven beoefend en voor het organiseren van zwemwedstrijden t.b.v. de topsport. Daarnaast zorgt deze subsidie ervoor dat het zwembad als toekomstbestendige voorziening voor Drachten en de omliggende regio behouden blijft.

5. Versterking aanpak ondermijning

Voortaan kan de provincie aanbestedingen voor alle sectoren screenen als er signalen zijn van mogelijk criminele activiteiten of invloeden. Voorheen was zo'n antecentenden-onderzoek alleen mogelijk bij de sectoren Bouw, ICT en Milieu. Het gaat om vergroting van de reikwijdte van de Wet Bibob. Doel is te voorkomen dat overheden ongewild criminele activiteiten faciliteren die de veiligheid, leefbaarheid, rechtsorde of de bestuurlijke slagkracht aantasten.

6. Rijkssubsidie voor jonge kunstenaars en muzikanten

Het Platform Popcultuur Fryslan en het Kultuer Kollektyf krijgen een subsidie uit de OCW-regeling Verbreding en Vernieuwing. De eerste krijgt 157.857,- euro, het Kultuer Kollektyf 101.356,- euro. Beide zetten zich in om jonge makers op weg te helpen naar een professionele carrière.

7. Openstelling subsidieregeling agrarisch cultuurlandschap (POP3)

Vanaf 4 oktober as. gaat een subsidieregeling open voor het herstellen en inrichten van het Friese agrarisch cultuurlandschap, met het oog op een aantrekkelijk landschap, meer natuur en biodiversiteit. De subsidie valt onder de maatregelen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en is bedoeld voor agrarische collectieven, natuur- en landschapsorganisaties, waar agrariërs en particulieren bij aan kunnen haken. In totaal is er 3.120.000 euro beschikbaar.