1. Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân vastgesteld

Eigenaren van woningen met kwetsbare funderingen in het Veenweidegebied kunnen straks terecht bij een Fries Funderingsloket en kunnen aanspraak maken op subsidie voor onderzoek en een garantstelling voor leningen. Dat zijn de drie hoofdpunten in de Funderingsaanpak die is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het ontwerp hiervoor lag tot 22 oktober ter inzage. De aanpak is op enkele punten aangepast op basis van ingediende zienswijzen en het eerder uitgebrachte advies van de Funderingstafel.

2. Verwerving gronden reconstructie N358

De Koninklijke Besluiten zijn gepubliceerd voor de verwerving van de laatste gronden die nodig zijn voor de reconstructies van de Uterwei en Skieding, allebei tussen Augustinusga en de A7 bij Drachtstercompagnie. Provinciale Staten worden hierover in een brief geïnformeerd. Het betekent dat beide reconstructies een stap dichterbij komen. Het werk kan beginnen zodra beide procedures zijn afgerond. Dat is uiterlijk in juli 2024 het geval. Uitzondering vormt het zuidelijke deel van de Skieding. Daar heeft de provincie alle grond inmiddels in bezit. De werkzaamheden daar beginnen waarschijnlijk in het voorjaar van 2023.

3. Meer uitgekomen nesten door steenmarterbeheer

Meer weidevogeleieren komen uit als de steenmarter beheerd wordt. Dat wijst de evaluatie van de pilot steenmarterbeheer (2017-2022) uit. De resultaten werden gemonitord met ongeveer 3800 wildcamera’s. De pilot laat zien dat wanneer het steenmarterbeheer optimaal is uitgevoerd (aangevuld met beheer van de vos en de zwarte kraai) het percentage uitgekomen nesten significant toeneemt. Waar dat vóór de pilot gemiddeld 50% was, is dat nu gemiddeld 78%. Het aandeel van de steenmarter in het totale nestverlies (de niet uitgekomen nesten) was 3,5% bij optimaal beheer van de predatoren. Dit was 17,7% in het jaar voorafgaand aan de pilot.

4. Inzet ondersteuning woningbouw

Bureau KAW heeft advies uitgebracht over een Fries Impulsteam voor de woningbouwopgave. Aan de hand van het advies van KAW gaat de provincie in gesprek met de gemeenten over hoe er concreet invulling aan gegeven kan worden. Daarbij is maatwerk per regio mogelijk. Dit proces loopt gelijk met het proces van de regionale woondeals, die het Rijk met de provincie en de gemeenten in regioverband wil sluiten. Daarnaast wordt het voor Fryslân beschikbare bedrag uit de Rijksregeling Flexibele inzet woningbouw ad € 701.618 bij het Rijk aangevraagd. Met deze Rijksmiddelen en de cofinanciering van provincie en gemeenten kan de inzet van een impulsteam voor 3 jaar worden betaald.