1. Richtinggevende besluiten Fries Programma Landelijk Gebied

Het college stelt vast dat de sociaaleconomische vitaliteit van het landelijk gebied even belangrijk is als de fysiek ruimtelijke doelen binnen het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). Daarnaast hanteert de provincie een specifieke gebiedsindeling voor het Frysk Programma Lânlik Gebiet (FPLG). Daarbij wordt Fryslân in een zestal gebieden op basis van vier bodemsoorten ingedeeld: Waddeneilanden, Greidhoeke (klei), Noordelijke Kleischil (klei), Veenweide + Gaasterland (Veen en zand), Noordelijke Wouden (zand) en Zuidelijke Wouden (zand). Deze gebiedsindeling is, naast een indeling voor het gebiedsprogramma, ook het vertrekpunt voor de uitwerking en aansturing van de gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast wil de provincie het Rijk bewegen om de vaststelling van de gebiedsplannen van september naar (minimaal) oktober te verschuiven.

2. Monitor Cultuurparticipatie

Friezen vinden cultuur belangrijk. Dat blijkt uit een enquête onder 2800 inwoners van Fryslân van 28 jaar en ouder. Van hen onderschrijft 89% het belang van cultuur. Er is ook een ruim en divers aanbod, vindt 63%. Ruim 75% heeft het afgelopen jaar meegedaan aan tenminste één culturele activiteit. De Cultuurmonitor brengt in beeld wat de behoefte aan cultuurdeelname is onder Friezen.