1. Brieven ministers stikstof en landbouw

Het college is verrast over de impact van de combinatie van richtinggevende doelen, zoals gesteld in de brieven die vrijdag 10 juni jl. door het ministerie van LNV zijn gepubliceerd. Het college staat voor de Friese aanpak en wil gezamenlijk het stikstofprobleem en de doelen op gebied van klimaat en KRW aanpakken. Dit betekent ook een balans tussen natuur, landbouw en economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Voor beide brieven geldt dat het een startpunt betreft voor het gesprek met de provincies, over de wijze waarop provincies hiermee aan de slag gaan. Als provincie zijn we nu aan zet om het 'hoe' in de gebiedsgerichte aanpak vorm te geven in de gebiedsprogramma's, die juli 2023 bij het Rijk moeten worden aangeleverd.

2. Provincie vereenvoudigt subsidieverordening

De Algemene subsidieverordening van de provincie Fryslân is bij de tijd gebracht en vereenvoudigd. Er zijn bijvoorbeeld veel detailvoorschriften uitgehaald. Het is de bevoegdheid van provinciale staten om de verordening vast te stellen.

3. Boa convenant groene handhaving

De provincies Drenthe, Fryslân en Groningen zetten hun samenwerking voort met een nieuw Boa-convenant "Groene handhaving". Dat maakt het mogelijk dat de 'groene' Boa’s in elkaars natuurgebieden kunnen toezicht houden en handhaven. Die afspraak hebben ze al sinds 2016, toen het eerste Boa-convenant werd ondertekend. Dit nieuwe convenant is een voortzetting daarvan.

4. Verhoging van het subsidieplafond Friese Literatuur

Het totaalbedrag voor de subsidieregeling voor Friese literatuur gaat voor dit jaar met 5.500,- euro omhoog. Daarmee bedraagt de totaal beschikbare subsidiepot 60.500,- euro in plaats van 55.000,- euro. Met die verhoging kan GS nog één aanvraag voor subsidie voor een boek honoreren, waarvoor anders niet genoeg geld meer beschikbaar was. Er kan nu geen subsidie meer aangevraagd worden.

5. Grondprijzenbrief 2022

De Grondprijzenbrief voor 2022 is vastgesteld. De provincie laat jaarlijks een grondprijzenbrief opstellen door een taxateur. Deze is nodig om marktconforme afspraken te maken ten aanzien van huur, pacht en verkoop van provinciale gronden.