1. Vaststellen realisatiestrategie NNN

Het college heeft de realisatiestrategie voor het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vastgesteld. In de landelijke Taskforce Restopgave NNN is afgesproken dat iedere provincie een realisatiestrategie voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vaststelt. De provincie is binnen de provinciegrenzen verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het NNN. Deze realisatiestrategie voor het NNN schetst op hoofdlijnen hoe de uitvoering hiervan er voor Fryslân uit ziet. Dit vloeit voort uit bestaande besluitvorming rondom het NNN.

2. Subsidie Veenweide Innovatiecentrum Zegveld voor onderzoek Keren van Veen

De provincie draagt incidenteel € 345.940 bij aan het onderzoek van het Zegveldse Veenweideinnovatiecentrum over het keren van veenprofielen. Dit onderzoekt vindt plaats om te kijken in hoeverre het keren van veen de veenoxidatie en de uitstoot van broeikasgassen kan beperken. Het onderzoek wordt grotendeels in de ‘proeftuin bodem’ in de Groote Veenpolder uitgevoerd.