1. Provincie bereidt zich voor op komst wolf

Met een gevestigde wolf in Zuidwest-Drenthe wacht het Friese college van Gedeputeerde Staten niet af en treft het verdere voorbereidingen voor de mogelijke komst van de wolf naar Fryslân. Waar eerder dit jaar de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) door GS in het leven is geroepen, wordt in samenwerking met PPWF gewerkt aan een omvorming naar een formele gebiedscommissie. Daarnaast wijst GS een gebied in Zuidoost-Fryslân aan als 'wolventerritorium' en wordt de mogelijkheid van een subsidieregeling bekeken. Met dit laatste wil GS eigenaren van landbouwhuisdieren (in het wolventerritorium) de kans bieden om preventieve maatregelen aan te schaffen.

2. Komend jaar voortvarend aan de slag met veenweide

Het Werkplan Veenweide 2022 beschrijft wat het komende jaar opgepakt wordt om de doelstellingen uit het Veenweideprogramma 2021-2030 te behalen. Voor 2022 liggen de prioriteiten bij de herijking van het Veenweideprogramma 2021-2030, besluitvorming over de toekomst van de Hegewarren en Aldeboarn-De Deelen, de vaststelling van het Samenwerkingsplan Veenweide Fryslân, het aangaan van een samenwerkings-overeenkomst tussen de publieke partijen en de verdere financiering van het Veenweideprogramma 2021-2030.

Daarnaast heeft het college de bestuursopdracht funderingen vastgesteld. Met deze bestuursopdracht wordt extra budget van 160.000 euro vrijgemaakt voor het instellen van een projectteam funderingsaanpak. Hierin zitten medewerkers van Wetterskip Fryslân, gemeenten en provincie. Deze stap is nodig om in 2022 tot goede besluitvorming over funderingen te komen bij de herijking van het Veenweideprogramma.

Voor het Veenweidegebied Aldeboarn-De Deelen is de tweede aanvraag voor de tweede fase van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw ingediend. In de eerste fase is door het Rijk 400.000 euro toegekend, voor de tweede fase gaat het om een aanvraag van 1 miljoen euro. In deze tweede fase staat onder andere herwaardering van grond centraal.

3. Brief over bereikbaarheid eilanden naar minister

De bereikbaarheid van de Waddeneilanden moet minimaal het huidige niveau houden. Voor veerboten, vissers, vrachtschepen en de recreatievaart. De provincies Fryslân, Noord-Holland en de Waddeneilandgemeenten schrijven dit aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De brief is een reactie op recente berichten over aangescherpte regels voor baggeren in de Waddenzee. De regio blijft graag met het Rijk in gesprek over de invulling van de bereikbaarheid.

4. Opdrachtverlening voor gebiedsproces Aldeboarn - De Deelen

De Stichting Beekdallandschap Koningsdiep krijgt voor de periode tot en met eind 2022 165.000 euro een opdracht voor hun werkzaamheden rondom het gebiedsproces bij Aldeboarn. Eén van de taken is om de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw in het gebied verder te brengen.

5. Subsidie Zorgbelang Fryslân vanuit het No en Moarn II pakket

Zorgbelang Fryslân ontvangt een eenmalige subsidie van 50.000 euro vanuit het tweede provinciale herstelpakket No en Moarn. Binnen het project ‘Wy pakke de tried wer op’ werkt Zorgbelang Fryslân samen met patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden. Het doel van dit project is om de achterban van Zorgbelang te versterken. Dit gebeurt door bijvoorbeeld bijeenkomsten te organiseren en het ‘ondersteuningsaanbod’ voor het aanleren van digitale vaardigheden te verbeteren. Het No en Moarn herstelpakket is bedoeld om de maatschappelijke gevolgen van de Coronacrisis op te vangen.

6. Zevende voortgangsrapportage Natuur in Nederland

De landelijke Voortgangsrapportage Natuur (VRN) over de uitvoering van het natuurpact laat herkenbare cijfers voor Fryslân zien rondom verwerving, inrichting en beheer van natuur. Vanaf 2011 tot en met 2020 is door de provincie in totaal 1385 ha verworvene. In diezelfde periode is 3852 ha ingericht. In totaal moet de provincie tot en met 2027 nog 3961 ha inrichten. Daarvan is op dit moment 1072 ha in uitvoering. De VRN wordt jaarlijks in IPO-verband en samen met het ministerie van LNV opgesteld

7. Stimuleringsregeling Cultuur correctie plafond Onderzoek en Pilotproject 2021

GS trekt 10.629,- euro extra subsidie uit om alsnog twee aanvragen voor de stimuleringsregeling Cultuur te honoreren. Het gaat om ‘Leertrajecten’ van Illustere Figuren en ‘Oordeelloos prutsen’ van De Prutsers. Zij vielen eerst onterecht buiten de boot.