1. Jaarprogramma Herstelprogramma Biodiversiteit vastgesteld

In mei 2021 hebben PS de Agenda Herstel Biodiversiteit vastgesteld met daarbij een Uitvoeringsprogramma. Jaarlijks wordt voor dit programma het jaarplan vastgesteld. De Agenda Herstel Biodiversiteit is tot stand gekomen op initiatief van de provincie Fryslân in samenwerking met de Friese natuur- en landschapsorganisaties (Grien Oerlis), gemeenten en Wetterskip Fryslân. Het jaarplan wordt ter kennisname aan PS aangeboden.

2. Positief ontwerp-besluit voor 50 zwemwaterlocaties

In totaal worden 54 zwemwaterlocaties aangewezen. De zwemlocatie Badstrand Ballum te Ameland is nieuw toegevoegd aan de lijst met de zwemlocaties. Vier locaties krijgen een negatief zwemadvies. Het ontwerpbesluit voor de aanwijzing van de zwemwaterlocaties ligt ter inzage van 19 februari tot en met 29 maart 2024. GS wijzen jaarlijks de officiële zwemlocaties in oppervlaktewater en kustwater aan en voert deze locaties ook af als daar aanleiding toe is.

3. Voortgangsrapportage RUG Campus Fryslân

In het kader van de verleende subsidie voor het project “Opbouw RUG/Campus Fryslân” is de laatste voortgangsrapportage ontvangen. Uit de rapportages, overleggen en de wijze waarop de RUG Campus Fryslân zich heeft gemanifesteerd in Fryslân, blijkt dat deze in korte tijd een waardevolle toevoeging is geworden aan de Friese kennisinfrastructuur. Ook het bedrijfsleven in Fryslân weet de RUG Campus Fryslân goed te vinden. In de afgelopen jaren heeft RUG Campus Fryslân o.a. door Covid-19 echter ook te kampen gehad met tegenvallende studentenaantallen. Voor de komende jaren ligt er bij de RUG een nieuw ontwikkelplan. Het doel voor de toekomst is een kwalitatief sterke, robuuste en duurzame faculteit te realiseren, o.a. door een structurele samenwerking met andere kennispartners en faculteiten.