1. Incidentele subsidie aanpak energiearmoede Energiebank Fryslân

Energiebank Fryslân krijgt een eenmalige subsidie van €300.000,-. Die is bedoeld om de net opgerichte energiebank versneld operationeel te maken door nieuwe energiecoaches klaar te stomen. Ook worden er met deze subsidie 2000 huishoudens met energiearmoede geholpen om te verduurzamen.

2. Evaluatie weidevogelcompensatie 2014 – 2022

De afgelopen periode evalueerde de provincie Fryslân de weidevogelcompensatie. Dit zijn de regels die gelden om de rust en openheid van weidevogelgebieden te behouden, bijvoorbeeld bij nieuwe bouwprojecten. De controle op die regels en het compensatiebeleid werken in de praktijk voldoende, maar er zijn wel verbeterkansen. Bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze voor het afsluiten van beheercontracten voor de weidevogelcompensatiegebieden.

3. Beroep tegen Veegbesluit Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

De provincie gaat in beroep tegen het besluit van het Ministerie van LNV om extra stikstofgevoelige natuur aan te wijzen voor het Natura 2000-gebied De Fluessen, Oudegaasterbrekken en omgeving. Dat kan zorgen voor beperkingen voor vergunningverlening in die regio en dat vindt de provincie niet wenselijk.

4. 0-mjitting Frysk yn it rjochtsferkear

Fan de Friezen dy't foar de rjochter komme moatte, brûkt mar 22% it Frysk, wylst mear as trijekwart de taal praat. Dochs wol mear as de helte fan de Friezen graach Frysk yn de rjochtbank prate. Dat is de konklúzje fan in earste ûndersyk fan studinten fan NHL/Stenden. In ferfolchûndersyk moat noch mear dúdlikens oer it Frysk by rjochtshannelingen jaan.

5. Positieve gemeentelijke begrotingen 2023

Na een aantal jaren van grote tekorten op het sociaal domein en mede daardoor bezuinigingen is de financiële situatie van de Friese gemeenten bij de begroting 2023 duidelijk verbeterd. Alle 18 Friese gemeenten worden onder het reguliere repressieve toezicht geplaatst. Dit houdt in dat alle gemeenten zonder verdere goedkeuring vooraf hun begroting 2023 kunnen uitvoeren.

6. Ekstra jild foar subsydzjeregeling Frysk foar no en letter

Der komt €147.000,- ekstra jild foar de subsydzjeregeling om skoallen te stypjen om it Frysk op foldwaande nivo oan te bieden. Der wie earst €275.000,- euro beskikber, mar der is folle mear ferlet fan stipe by de skoallen. Hja hawwe foar €147.000,- euro mear oanfrege as beskikber wie.

7. Subsidies Taal en Cultuur

€23.840,- aan Stellingwarver Schrieversronte voor vernieuwing Schrieversronte

€125.000,- aan Keunstwurk voor talentontwikkelingsprogramma Fulkaan

€50.000,- voor Poëzijlab, een webtoepassing om Friese poëzie te ontsluiten. Hierbij is de aanvrager in persgesprek aanwezig voor toelichting op Poëzijlab

€5.000,- aan Erfgoed Heemschut voor restauratie van de sculptuur Heilige Grond