1. Jaarplan 2021 Nationaal Park Lauwersmeer

De provincie stemt in met het jaarplan van het Lauwersmeergebied. Dit plan bevat een beschrijving van de grote projecten in het Lauwersmeergebied. Ook worden de eigen projecten van de Stuurgroep Lauwersmeer, waarvan de provincie deel uitmaakt, zoals het 'Rondje Lauwersmeer' toegelicht. Fryslân stelt voor dit jaarplan 200.000 euro beschikbaar voor de periode 2020-2023.

2. Friese Projecten Machine

Onder de voorlopige werknaam ‘Friese Project Machine (FPM)’ willen kennisinstellingen, clusters, gemeenten en provincie samenwerken aan het benutten van kansen die Europa ons biedt. Dit door het ontwikkelen en verwerven van kwalitatief hoogwaardige Europese projecten, door het opbouwen en onderhouden van belangrijke netwerken, en door het investeren in de eigen opbouw van kennis, capaciteit en expertise. De FPM is een vliegwiel voor bedrijven, kennisinstellingen, clusters en overheden om hen te inspireren, te informeren en te begeleiden naar Europese samenwerking en financiering.

Friese Projectenmachine Provincie Fryslân (stateninformatie.nl