1. Ontwerp Regionaal Waterprogramma 2022 – 2027

In het Ontwerp Regionaal Waterprogramma 2022-2027 staat beschreven hoe we met klimaatadaptatie omgaan. Hierbij komen de verwachte gevolgen van de klimaatverandering in onze provincie aan de orde. Daarnaast staan de thema's waterveiligheid, voldoende water en waterkwaliteit centraal. De Omgevingswet verplicht provincies om een regionaal waterprogramma op te stellen. In december besluiten Provinciale Staten over dit programma, waarna het ook meteen ter inzage wordt gelegd. In mei 2022 volgt de vaststelling van het definitieve Waterprogramma voor Fryslân.

2. Woningbouw versnellen door inzet van deskundigen

Om woningbouw sneller mogelijk te maken, wordt de Flexpoolregeling ingesteld en stelt de provincie extra geld beschikbaar. Door de regeling kunnen gemeenten extra capaciteit en kennis aantrekken waarmee zij woningbouwplannen sneller kunnen verwerken. Vanaf 25 oktober 2021 kunnen Friese gemeenten een aanvraag bij de provincie indienen voor extra deskundigheid op het woondossier. Het Rijk en de provincie stellen hiervoor gezamenlijk bijna 600.000 euro beschikbaar.

3. Subsidie voor jong Fries journalistiek talent

Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad gaan op zoek naar nieuwe Friese journalistieke talenten. De komende drie jaar willen ze jaarlijks drie trainees opleiden tot Friese journalisten. Op die manier willen ze het Fries in de Friese media op peil houden. Daarvoor krijgen ze een subsidie van 202.500,- euro.

4. Jobinder in Noordoost-Fryslân kan de komende jaren door

Het vervoerssysteem Jobinder in Noordoost-Fryslân krijgt een vervolg. Voor 1 juli 2022 komt het bestuur met voorstellen om lopende contracten vooreerst met twee jaar te verlengen. Dit besluit is genomen na kennisneming van een evaluatie, drie jaar na het ontstaan van Jobinder. Gedeputeerde Staten zenden de evaluatie door naar Provinciale Staten.

5. Provincie steunt groeifondsaanvraag Groeiplan Watertechnologie van Wetsus en Water Alliance

De groeifondsaanvraag, waarin Wetsus, Water Alliance en het CEW samen met een groot aantal andere organisatie in de nationale watersector samenwerken, kan een belangrijke bouwsteen worden voor de continuïteit van Wetsus en WaterCampus. Als de aanvraag wordt toegekend, ontvangt Wetsus ongeveer 4 miljoen euro per jaar en gaat er 2,5 miljoen euro per jaar naar de collega-organisaties op de WaterCampus, gedurende 10 jaar. Met een Letter of Committment steunt de provincie deze aanvraag en bevestigt de door het ministerie van I&W gevraagde financiële steun in de eerste fase van het project (2022-2024).

6. Markt krijgt inzage in database van Friese grondvoorraden

Om duurzaam en efficiënt om te gaan met partijen grond, werken Friese overheden sinds 2018 samen. Ze kunnen voorraden uitwisselen voor bijvoorbeeld aanleg van natuur of infrastructuur. De databank Grip op Grond biedt een overzicht van die voorraden. Ook marktpartijen krijgen nu toegang tot die databank. Van staatssteun is daarbij geen sprake. Bij eventuele transacties met bedrijven worden marktconforme tarieven in rekening gebracht.

7. Provincie laat fietssimulator ontwikkelen voor veiliger verkeer

Onderzoek met een fietssimulator zal bijdragen aan meer verkeersveiligheid voor oudere fietsers. De provincie steekt 497.804 euro in de ontwikkeling van zo'n simulator door de Rijksuniversiteit Groningen. Eind 2024 moet die klaar zijn.

8. Benoeming leden adviescommissie Stimuleringsregeling Innovatie en Experiment

De adviescommissie voor de culturele Stimuleringsregeling Innovatie en Experiment krijgt twee nieuwe leden: mevrouw Margriet Brouwer en de heer Merlijn Torensma. Zij treden toe in verband met het vertrek van twee huidige leden. Brouwer is werkzaam aan de Academie Minerva in Groningen, Torensma staat aan de NHL Stenden Hogeschool.

9. Definitief KRW-programma

De Nota Kaderrichtlijn Water is na een zienswijzeperiode definitief vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Er zijn een paar wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie die Provinciale Staten vorig jaar bespraken in de nota doorgevoerd. Dit betreft onder andere het toevoegen van geactualiseerde tabellen over de watersystemen. Ook is er een toevoeging gekomen over de relatie tussen KRW- en Natura2000 doelen. In december stellen Provinciale Staten de definitieve Nota vast.

10. Verduurzamen van bollenteelt

De provincie gaf eerder opdracht aan Nordwin College om onderzoek te doen naar mogelijkheden voor verduurzaming van bloembollenteelt in Fryslân. Dit gebeurde na zorgen bij omwonenden van bollenpercelen over pesticiden gebruik. Het onderzoeksrapport biedt de provincie handvatten voor het stimuleren van verduurzaming van de bollenteelt.