1Gebiedsontwikkeling Hegewarren en subsidieregeling

In februari van dit jaar heeft Gedeputeerde Staten voor Open en Natuurlijk als richting voor de gebiedsontwikkeling Hegewarren gekozen. In april van dit jaar heeft Provinciale Staten (PS) het voorstel middels een amendement ter kennisgeving aangenomen. PS willen een bredere onderbouwing in september 2022 ter besluitvorming voorgelegd krijgen. Ook willen Provinciale Staten vooraf een besluit over de vaarweg Drachten nemen. De gevraagde onderbouwing wordt hierbij naar de Staten gestuurd. Daarnaast is de Subsidieregeling agrarische bedrijven (SAB) voor de aanwezige bedrijven in de Hegewarren opengesteld. Hiermee krijgen de bedrijven de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de kosten en investeringen die bij verplaatsing komen kijken.

2. Provincie geeft weer ontheffingen voor grotere binnenvaartschepen

Binnenvaartschepen met een lengte van 110 meter zijn in beginsel weer welkom op de vaarroute Terherne-Heerenveen. Gedeputeerde Staten geeft weer ontheffingen af voor vrachtvaarders van deze omvang. De schepen zijn een tijdlang geweerd. Dat gebeurde op verzoek van Provinciale Staten. Volgens de provinciale commissie voor bezwaar en beroep is dat echter niet houdbaar.

3. Provincie zet punt achter pilot snelvaren

Gedeputeerde Staten zien af van een vervolg van de pilot snelvaren op de Burgumer Mar. Juridische procedures hebben de proef, die in 2019 startte, al heel snel stilgelegd. Voor een vervolg is nieuwe besluitvorming nodig en nieuw onderzoek, waarbij stikstof onzekerheden blijft opleveren. Het College zet een punt achter de procedures in hoger beroep.

4. Aankondiging ontbinding Gazprom energiecontract i.v.m. aangescherpt Europees sanctiebeleid

De Friese overheden, verenigd in de Stichting Openbare Verlichting en Energie Fryslân (OVEF), willen versneld hun zelflevermodel voor gas en energie invoeren. In lijn met het Europese sanctiebeleid tegen Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne, beëindigen de Friese overheden het contract met Gazprom met ingang van 10 oktober aanstaande. Met het zelflevermodel willen de provincie en gemeenten nu zelf gas en energie inkopen die lokaal opgewekt wordt. Op die manier blijven de kosten beperkt en zet Fryslân een nieuwe stap naar een klimaat- en energieneutrale provincie.

5. Experiment buslijn in drie dorpen voor meer busreizigers

In nauw overleg met betrokken dorpsbelangen start de provincie een experiment om in Bitgummole, Bitgum en Engelum meer mensen in de bus te krijgen. Het was de bedoeling om hier vanaf december 2022 twee buslijnen te strekken, maar één daarvan zal nu – minder frequent dan voorheen – toch door de dorpen blijven rijden. Voor de proef is een verschuiving van budgetten nodig. Die kan alleen plaatsvinden met instemming van Provinciale Staten.

6. Boerenexperimenten Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw -  Friese Kleiweide

Boeren die willen experimenteren met een meer natuurinclusieve landbouw in het Friese Kleiweidegebied kunnen hiervoor vanaf 1 augustus as. subsidie aanvragen. Vanuit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw wordt hier 200.000 euro voor beschikbaar gesteld. Zo wordt er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met kruidenrijk grasland of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. Deze subsidieregeling  kan deze experimenten verder brengen.