1. Alle Friese gemeenten hebben een positief begrotingssaldo 2024

De provincie Fryslân heeft alle 18 Friese gemeenten onder het reguliere repressieve toezicht geplaatst. Dit houdt in dat alle gemeenten zonder verdere goedkeuring vooraf hun begroting 2024 kunnen uitvoeren. Wel zijn er zorgen over de gemeentefinanciën vanaf 2026 en verder. De financieringssystematiek vanuit het Rijk verandert vanaf dat jaar en daarmee zal ook de uitkering richting gemeenten scherp dalen. Dit is de rede waarom 2026 het ‘ravijnjaar’ wordt genoemd. De begroting 2024 van Wetterskip Fryslân is voor kennisgeving aangenomen. De begroting sluit met een tekort van €5,3 miljoen, maar door hogere belastingopbrengsten is de begroting structureel wel sluitend.

2. Fryslân gaat aan de slag met nieuw Europa-beleid

Het uitgangspunt voor het Friese Europabeleid, en daarbinnen de samenwerking met Duitsland, is dat het de verantwoordelijkheid is van alle relevante partijen in Fryslân. Gemeentes, Wetterskip, onderwijs- en kennisinstellingen en brancheorganisaties worden daarom opgeroepen om samen met de provincies op te trekken om zo een breed gedragen Europa-beleid te kunnen vaststellen in 2024. Op 13 december wordt het routeboekje om te komen tot nieuw beleid met het Europaplatform van Provinciale Staten besproken.

3. Twee nieuwe doorfietsroutes voor Fryslân vastgesteld

Twee fietsroutes worden opgewaardeerd tot doorfietsroutes. Dit zijn de doorfietsroutes Quatrebras-Twijzel (langs N355), waarvan realisatie gepland staat voor 2024 en de doorfietsroute Blauforleat-Surhuisterveen (langs N358) waarvan realisatie voor 2025 gepland staat. In het bestuursakkoord is €3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het realiseren van provinciale doorfietsroutes. Het doel van deze doorfietsroutes is om te stimuleren dat men – in plaats van de auto of het openbaar vervoer – vaker de fiets pakt voor afstanden tot zo’n 20 kilometer. Een doorfietsroute is voorzien van een gladde verharding, minimaal 3,5 meter breed maar liefst breder, veilige bermen, aparte aanduidingen en duidelijke markering, en -op gevaarpunten- verlichting.