1. Voorstel voor verdeling oeverbeheer ter inzage

De provincie legt de kaart ter inzage waarin staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de oevers langs vaarwegen in de provincie. De uitgangspunten hiervoor zijn eerder vastgesteld door Provinciale Staten. Tot en met 23 mei kunnen zienswijzen worden ingediend.

2. Friese werkgelegenheidscijfers laten groei zien

Tussen 1 april 2021 en 1 april 2022 is het totaal aantal banen in Fryslân met 8.190 toegenomen, goed voor een groei van 2,6%. April 2022 telde Fryslân in totaal 317.810 banen. Fryslân telde niet eerder zoveel werkgelegenheid. De sterkste groei vond plaats in de Friese zorg- en welzijnssector.

3. Advysrapport Frysk yn de foarskoalske faze

Fan de 400 opfanglokaasjes foar bern en pjutten yn Fryslân binne der 260 twatalich. Dat docht bliken út it ûndersyk nei Frysk yn de foarskoalske faze, útfierd troch DINGtiid. Dy advisearret ûnder oare dat it Frysk in fêster plak krije moat yn de oplieding Pedagogysk Meiwurker en dat der ôfspraken yn de nije BFTK komme moatte. De provinsje is dêr al mei dwaande.

4. Provinciale verordeningen aangepast

Het voorstel voor de aanpassingen van de Verordening Romte, de Waterverordening en de Omgevingsverordening wordt ongewijzigd aan Provinciale Staten gestuurd. Het gaat onder meer om de ‘verdringingsreeks’ bij waterschaarste en het nog dit jaar toestaan van kamperen in de wintermaanden. Het deel van de voorstellen dat geheel nieuw was, lag de afgelopen maanden ter inzage. Er kwamen geen reacties. Provinciale Staten spreken nu naar verwachting op 31 mei over.