1. Doelenbank Stikstof ingesteld

Gedeputeerde Staten van Fryslân stelt een zogenaamde doelenbank in voor de legalisatie van PAS-melders. Het nu instellen van deze doelenbank maakt het mogelijk de stikstofruimte die beschikbaar komt vast te kunnen leggen en later mogelijk binnen de provincie in te kunnen zetten voor de legalisatie van PAS-melders.

2. Herijking overbruggingsconcessie busvervoer

Tussen Heerenveen en Jubbega rijdt in 2023 's avonds en in de weekenden toch een vaste lijndienst. Aanvankelijk zouden deze ritten worden vervangen door een Opstapper, maar na de aangekondigde ‘herijking’ van de overbruggingsconcessie kan deze worden teruggedraaid. Verder kunnen enkele versoberingen worden teruggedraaid op lijnbundels (routes) Leeuwarden-Holwerd en Leeuwarden-Bolsward. Al met al komen er volgend jaar nog 6000 dienstregelingsuren bij, bovenop de eerder vastgestelde 529.000.

3. Bredere aanpak voor ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland                              

Met een bredere aanpak wil de provincie Fryslân de ontwikkeling van het    Natuurnetwerk Nederland (NNN) vooruithelpen. Het voorstel aan Provinciale Staten is om het nu beschikbare budget uit het Natuurpact – zo’n 50 miljoen euro – in te zetten voor ontwikkeling van het gehele netwerk en daarmee alle voorbijkomende kansen aan te grijpen om het NNN sneller te realiseren. Dit besluit betekent niet dat er extra natuur bij komt. Het verschil met de huidige strategie is dat de inzet nu vooral gericht is op een deel van de ontwikkeling van het NNN, namelijk in de Natura 2000-gebieden en voor de Kaderrichtlijn Wateropgaven (KRW).

4. Natuurbeheerplan Fryslân 2023 vastgesteld

Het college heeft de reactienota op het Natuurbeheerplan Fryslân 2023 en daarmee ook het definitieve Natuurbeheerplan voor de provincie vastgesteld. Er kwam 13 zienswijzen binnen. Een aantal aanpassingen, met name op tekstueel niveau, zijn vanuit de reactienota in het plan doorgevoerd. In dit plan staan het beleid, de doelen en de subsidiemogelijkheden (voor ontwikkeling en beheer van de natuur, agrarische natuur en landschapselementen) beschreven.

5. Subsidies vanuit de Agenda Herstel Biodiversiteit

De provincie verstrekt 4 incidentele subsidies (aan Kening, gemeente Leeuwarden, De Friese Milieu Federatie en Instituut Natuurbeschermingseducatie) en 1 opdracht (aan Wetterskip Fryslân) om de biodiversiteit vooruit te helpen. Dit gebeurt in het kader van de Agenda Herstel Biodiversiteit. Het opgetelde bedrag bedraagt ruim 995.000 euro.