1. Provinciale bijdrage aan Jobinder volgend jaar iets hoger

De provinciale bijdrage aan Jobinder in Noordoost-Fryslân stijgt in 2023 naar 68.110 euro. Dat is een fractie hoger dan in 2022: 66.152 euro. Dit staat in de ontwerp-begroting. Het College stelt aan Provinciale Staten voor om kennis te nemen van deze ontwerp-begroting en daarop geen zienswijze in te dienen.

2. Arriva mag tijdelijk niet-elektrische bus inzetten op Vlieland

Arriva moet op Vlieland passagiers van en naar de veerboot vervoeren met elektrische bussen. Nu recent op vrijdagen meer boten zijn ingezet, lukt het Arriva momenteel niet om aan die eis te voldoen. Om te voorkomen dat passagiers langs de weg blijven staan, geeft de provincie Arriva desgevraagd toestemming om tot de zomervakantie een bus in te zetten die op ‘Hydrotreated Vegetable Oil’ (HVO, ‘blauwe diesel’) rijdt.

3. Energietransitie vraagt om een gerichte aanpak

De overgang naar duurzame energie brengt in Fryslân problemen voor het energienetwerk met zich mee als er geen gerichte maatregelen komen. Onderzoek naar de impact van de energietransitie wijst dat uit. Fryslân koerst vooral op zonne-energie naast de al geplande windparken op zee en in het IJsselmeer. Met die beide energievormen wordt de energievoorziening echter sterk weers- en seizoensafhankelijk, wat zorgt voor onbalans tussen vraag en aanbod. Zorgen voor meer flexibiliteit is daarom nodig.

4. Vaststellen definitief besluit aanwijzen zwemwaterlocaties 2022

De lijst met zwemwaterlocaties die de provincie eerder dit jaar naar buiten bracht voor een inzageperiode is nu definitief vastgesteld. Het vaststellen van deze locaties gebeurt jaarlijks vanuit de Wet Hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en Zwemwateren (Whvbz). De lijst is ten opzichte van 2021 ongewijzigd. Voor de zwemwaterlocaties Swanneblom bij Slappeterp, Nannewiid nabij Oudehaske, De Leien bij Rottevalle en De Vleyen op Ameland geldt een negatief zwemadvies.

5. Jaarstukken 2021

Vandaag zijn de jaarstukken 2021 naar Provinciale Staten gestuurd. Het jaar werd afgesloten met een positief resultaat van € 8,3 mln. Ook de eerste bestuursrapportage 2022 werd vandaag naar PS gezonden. Hierin geven Gedeputeerde Staten de resultaten weer uit de begroting 2022. De jaarstukken 2021 en de 1e bestuursrapportage 2022 worden op 22 juni as. behandeld door Provinciale Staten.

6. Openstelling Dakenregeling

Vanaf 28 juni 2022 kunnen eigenaren van monumentale en karakteristieke boerderijen in Fryslân subsidie aanvragen voor het herstel van hun daken. Gedeputeerde Staten stellen daarvoor 600.000 euro beschikbaar in de subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen. Deze regeling maakt onderdeel uit van het Werkplan Takomst Fryske Pleats.