1. Afsprakenkader toekomstige deelname Rijk in netwerkbedrijven

Netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin hebben, samen met de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, een onderhandelingsakkoord bereikt over het afsprakenkader. Hiermee wordt een toekomstige participatie van het Rijk in de netwerkbedrijven mogelijk. Provincie Fryslân is aandeelhouder van Alliander. Aan PS wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit van GS om Alliander tijdens de AvA van april 2023 toestemming te geven om het Afsprakenkader met het Rijk te ondertekenen.

2. Uitvoering van de Nota 'Naar een schone en gezonde leefomgeving'

In het uitvoeringsplan ‘Naar een schone en gezonde leefomgeving’ valt te lezen hoe de provincie gevolg geeft aan het initiatiefvoorstel uit de Staten. Dit voorstel gaat over de afbouw van pesticidengebruik in Fryslân 2021-2030. De hoofdmaatregelen uit het plan gaan onder andere over het beïnvloeden van particulieren, test en experimenteerruimte voor de landbouw, lobby voor alternatieve middelen en maatregelen voor de provinciale akkerbouwpachtgronden (van kracht in 2030).

Brief DS Uitvoering van de Nota Naar een schone en gezonde leefomgeving afbouw van pesticiden in Fryslân 2021-2030 20230110

3. Subsidie voor Platform Popcultuur Fryslân

Het Platform Popcultuur Fryslân krijgt voor de jaren 2023 en 2024 een totale subsidie van €393.134,-, wat neerkomt op €196.567,- per jaar. Het platform is een verbond van alle Friese popinstellingen en heeft als doel de popcultuur in Fryslân te versterken.

4. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite

De gemeenschappelijke regeling voor recreatieschap Marrekrite, waarin dertien van de veertien Friese vastelandgemeenten en de provincie participeren, moet worden geactualiseerd. De beoogde nieuwe regeling wordt naar Provinciale Staten gestuurd. Het gaat vooral om technische wijzigingen. Het voorstel aan Provinciale Staten is om geen zienswijze in te brengen.