1. MKB kan niet mee in collectief energiecontract overheden

Friese mkb’ers kunnen helaas niet meeliften in het collectieve energiecontract van de Friese overheden, verenigd in de OVEF. Dat geldt ook voor openbare voorzieningen als buurthuizen, zwembaden, sporthallen en bibliotheken. Het zou een wezenlijke wijziging in het bestaande contract zijn en dat is volgens de aanbestedingsregels niet toegestaan. De OVEF onderzocht de mogelijkheid om de energiekostenstijging voor het mkb te kunnen beperken. De provincie dringt bij het Rijk aan op passende maatregelen voor het mkb.

2. Openstelling Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer 2023-2028

De subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer voor 2023-2028 is vastgesteld. Het subsidieplafond is € 130.920.000,- waarvoor € 121.200.000 binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) beschikbaar is en € 9.720.000 voor buiten het NNN. In het natuurbeheer kent Fryslân 6 natuurbeheerders. Dit zijn de 3 terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten) en drie collectieven van particuliere natuurbeheerders (Natuur Collectief Fryslân, Unie van Bosgroepen, Noardlike Fryske Wâlden).

3. Vaststellen Natura 2000-beheerplan Groote Wielen

Het N2000 beheerplan Groote Wielen is definitief vastgesteld. Dit nadat het ontwerp-beheerplan op 21 juni 2022 ter inzage werd gelegd. Op het ontwerp-beheerplan zijn zeven zienswijzen ingediend. De reacties op de zienswijzen zijn opgenomen in de reactienota en gaven geen aanleiding tot aanpassing van het plan.

4. Cofinanciering Creative Europe projecten – phōnē en Ulysses

De internationale kunstprojecten phōnē en Ulyssess krijgen een financiële bijdrage uit het Creative Europe subsidieprogramma. De provincie Fryslân levert een cofinanciering van 330.000,- euro op de Europese subsidie van 2,6 miljoen euro. Phōnē gaat over culturele en taalkundige diversiteit. Ulysses is een artistieke vertaling en verbeelding van het boek Ulysses naar de hedendaagse belevingswereld. 

5. Regionaal Mobiliteitsprogramma vastgesteld

Het eerder gepresenteerde Regionaal Mobiliteitsprogramma RMP is na een inspraakprocedure definitief vastgesteld. Er kwamen zestien zienswijzen binnen, die tot enkele aanvullingen hebben geleid. Het RMP wordt nu voorgelegd aan Provinciale Staten.

6. Nautische Verordening Fryslân 2023

Er komt een verbod op hinderlijk gedrag op bruggen, sluizen of andere waterstaatswerken. Dit is een van de nieuwe bepalingen in de Nautische Verordening Fryslân 2023, zoals die aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Het verbod hangt samen met de ontwikkeling dat steeds meer bruggen op afstand worden bediend, omdat de sociale controle van de brugwachter dan ontbreekt.