1. Voortgangsrapportage Versnellingsagenda Noordoost Fryslân

Sinds de start van de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân in juni 2020 is er aan vijftig projecten geld toegekend vanuit deze Regio Deal. Het betreft een bijdrage aan 21 kleine projecten (bijdrage tot 5.000 euro), vier middelgrote projecten (bijdrage tot 25.000 euro) en 25 grote projecten (bijdrage boven de 25.000 euro). De Regioboard adviseert over initiatieven die een bijdrage vragen uit de Versnellingsagenda van 25.000 euro of meer. Dit is een adviesorgaan bestaande uit vertegenwoordigers uit de sectoren overheid-onderwijs-ondernemers. Het FSP onderzoekt de effectiviteit van de inzet van de middelen en de projecten ten opzichte van de doelen van de Regio Deal.

2. Aanjaagbudget voor opdrachten netwerkversterking gezondheid zorg en welzijn

Vanuit het Coronaherstelpakket Lok op 1 (No en Moarn II) stelt de provincie 110.000 euro beschikbaar. Dit is bedoeld voor netwerkversterking op het gebied van welzijn en gezondheidszorg. Zo wordt dit bedrag besteed aan symposia en bijeenkomsten. Maar ook aan concrete vervolgacties zoals een bewustwordingscampagne gericht op hoe (jongere) ouderen zich kunnen voorbereiden op hun toekomst. En de ontwikkeling van een Friese Digitaliseringsagenda zorg en welzijn.

3. Vaststellen ontwerpbesluit aanwijzen zwemwaterlocaties 2022

Ook dit jaar wijst de provincie de zwemwaterlocaties in oppervlaktewater weer aan. Dit gebeurt jaarlijks vanuit de Wet Hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en Zwemwateren (Whvbz). De lijst is ten opzichte van 2021 ongewijzigd. Voor de zwemwaterlocaties Swanneblom bij Slappeterp, Nannewiid nabij Oudehaske, De Leien bij Rottevalle en De Vleyen op Ameland geldt een negatief zwemadvies.