Samenvatting

Bent u het niet eens met een beslissing over uw bezwaar tegen een provinciaal besluit? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

Omschrijving

De provincie Fryslân beslist over uw bezwaar tegen een provinciaal besluit. U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met deze beslissing. Tegen sommige besluiten van de provincie Fryslân kunt u rechtstreek beroep instellen bij de rechtbank(eksterne keppeling), zonder eerst een bezwaar in te dienen.

In de brief van de provincie Fryslân met de beslissing op uw bezwaarschrift staat bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is vaak de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel.

Wilt u iemand namens u in beroep laten gaan? Dat kan. Stuur wel uw schriftelijke machtiging mee met het beroepschrift.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw beroepschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

Als u in beroep gaat, betekent dit niet dat daardoor de beslissing op bezwaar ongeldig is. De beslissing op bezwaar is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat de werking van de beslissing tijdens de beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Doe dit bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Het beroepschrift zelf mag niet in een vreemde taal zijn geschreven. Ingestuurde stukken mogen eventueel wel in een vreemde taal zijn opgesteld, maar alleen als u een Nederlandse vertaling bijvoegt.

Aanpak

In uw beroepschrift moet staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum van het beroepschrift;
  • een omschrijving en datum van de beslissing op uw bezwaar waar u het niet mee eens bent;
  • de reden van het beroep;
  • uw handtekening.

Stuur de stukken mee die voor de rechter van belang zijn zoals de beslissing op bezwaar.

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen.

Termijn

Uw beroepschrift moet binnen 6 weken zijn ingediend bij de rechtbank(eksterne keppeling). Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum vermeld op de provinciale beslissing op uw bezwaar.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. In de uitspraak over uw beroep staat waar u in hoger beroep kunt gaan.

Wet- en regelgeving

Algemene wet bestuursrecht (Awb)(eksterne keppeling)

Link naar meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op Rechtbank.nl(eksterne keppeling)

Kosten

Voor het aantekenen van het beroep moet u griffierecht betalen. Krijgt u gelijk van de rechter, dan ontvangt u deze kosten terug. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.