Windpark Nij Hiddum-Houw

Digitale nieuwsbrief

De zesde digitale nieuwsbrief over Nij Hiddum-Houw is 14 januari 2019 verschenen. Dit is de laatste nieuwsbrief in deze reeks. De initiatiefnemers van het windpark nemen het communicatietraject nu over. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het windpark? Stuur dan een mail aan info@nijhiddumhouw.nl onder vermelding van: ‘Ik geef toestemming om op de hoogte gehouden te worden over de voortgang van het Windpark’. Dit is nodig vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV), oftewel de Europese privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 geldt. Bekijk onze nieuwsbrieven.

Omgevingsadviesraad

Benieuwd naar wat er besproken is in de Omgevingsraad (OAR)? Wij hebben de verslagen van 2018 en 2017 en de door de OAR gegeven adviezen voor u op een rij gezet.

De provincie, gemeente en initiatiefnemers vinden het belangrijk om de omgeving actief en zo optimaal mogelijk te betrekken bij het tot stand komen van Nij Hiddum-Houw. Daarom is er een OAR met Gerrit Valk als onafhankelijk voorzitter. De leden van de OAR zijn vertegenwoordigers van buren, omwonenden en andere betrokken partijen. De OAR adviseert de Stuurgroep Nij Hiddum-Houw, die bestaat uit bestuurders van de provincie, gemeente en initiatiefnemers. De Stuurgroep neemt het advies van de OAR mee in haar overwegingen voor zij tot een besluit komt. Een eerste taak van de OAR is om te adviseren over de opstelling van de molens en de bijbehorende beslisdocumenten, zoals de Milieueffectrapportage en het Provinciaal Inpassingsplan. Een tweede taak is om te adviseren over de financiële participatiemogelijkheden.

Onderaan deze pagina vindt u een lijst met de deelnemers (Deelnemerslijst Omgevingsadviesraad). U kunt de OAR bereiken via mail.

Stukken ter inzage

Alle stukken die ter inzage hebben gelegen vindt u onderaan deze pagina.

Provinciale Staten hebben Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld

Op 18 juli 2018 hebben Provinciale Staten van Provincie Fryslân (PS) het Provinciaal Inpassingplan (PIP) Nij Hiddum-Houw vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend. Gemeente Súdwest-Fryslân heeft de omgevingsvergunningen voor het onderdeel bouwen en milieu verleend. Provinciale Staten hebben besloten:

 1. In te stemmen met de Nota van Antwoord Zienswijzen en Adviezen en Staat van Wijzigingen Windpark Nij Hiddum-Houw;
 2. Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen;
 3. Het Provinciaal Inpassingsplan Windpark Nij Hiddum-Houw inclusief alle bijlagen, waaronder het Milieueffectrapport Nij Hiddum-Houw (met aanvulling), vast te stellen;
 4. Gedeputeerde Staten op te dragen bij de kennisgeving van de besluiten te vermelden dat op de besluiten afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, en ook dat de beroepsgronden in het beroepsschrift opgenomen moeten worden, het beroep niet-ontvankelijk verklaard wordt als binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.
 5. De maximale tiphoogte van een windturbine zoals aangegeven in regel 3.2.1. sub d van de Regels van het lnpassingsplan Nij Hiddum-Houw vast te stellen op 188 meter.

Dit betekent dat er nu een vastgesteld ‘bestemmingsplan’ is. De benodigde vergunningen zijn verleend om het windpark te kunnen bouwen. Hiertegen kan nog beroep worden aangetekend bij de Raad van State, maar de initiatiefnemers kunnen nu verder met hun plannen. Ze zullen in oktober van dit jaar SDE+ subsidie aanvragen. Pas nadat die verleend is en er een uitspraak van de Raad van State over eventuele beroepen tegen het inpassingsplan of vergunningen is, zullen ze daadwerkelijk gaan bouwen. Dit is naar verwachting op zijn vroegst eind 2019.

Update (juni 2019): de beroepstermijn is inmiddels gesloten, de SDE+ subsidie is aangevraagd en verleend.  

Verklaring Omgevingsadviesraad

In aanloop naar de PS-vergadering van woensdag 18 juli 2018 hebben de deelnemers aan de Omgevingsadviesraad een verklaring opgesteld en verspreid.

Brief aan PS

Op vrijdag 13 juli 2018 hebben Gedeputeerde Staten een brief gestuurd aan Provinciale Staten. In deze brief geven zij een update van de aangenomen moties van de PS-vergadering van 27 juni.

Besluit Provinciale Staten aangehouden

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering op 27 juni kennis genomen van het voorstel Fêststelling Provinsjaal Ynpassingsplan Wynpark Nij Hiddum-Houw. De besluitvorming over het voorstel is aangehouden tot woensdag 18 juli 2018. Op verzoek van Provinciale Staten gaan Gedeputeerde Staten in de tussenliggende periode nog kijken in hoeverre invulling kan worden gegeven aan een aantal moties die door Provinciale Staten zijn aangenomen. De belangrijkste zaken waar Gedeputeerde Staten nog naar moeten kijken zijn onder andere:

 • bewonersinspraak en zo mogelijk een nulmeting regelen bij de op te zetten gezondheidsmonitor en een onafhankelijk gezondheidsklachtenmeldpunt organiseren;
 • de maximale tiphoogte van de molens naar beneden bijstellen;
 • een hogere compensatie/profijtregeling voor de omgeving bewerkstelligen.

Memorie van Toelichting

In de beeldvormende commissie van 11 juni vroegen Provinciale Staten om een Memorie van Toelichting over een aantal aspecten rondom het Provinciaal Inpassingsplan Windpark Nij Hiddum-Houw. In antwoord daarop schreven Gedeputeerde Staten deze brief.

Vernieuwde website initiatiefnemers

De website van de initiatiefnemers van windpark Nij Hiddum-Houw is vernieuwd. U vindt er informatie over het project en later over de bouw van het park.

Omgevingsovereenkomst windpark Nij Hiddum-Houw ondertekend

Op 30 mei 2018 heeft de Omgevingsadviesraad een overeenkomst getekend met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW),  Gooyum-Houw B.V. en Nuon. Hierin zijn verschillende afspraken ten aanzien van het windpark en de omgeving vastgelegd.

Aanvullende informatie vindt u in het persbericht en de Omgevingsovereenkomst.

Provinciaal Inpassingplan vastgesteld

Op 24 april 2018 heeft het college van Gedeputeerde Staten het Provinciaal Inpassingsplan van Windpark Nij Hiddum-Houw vastgesteld. Het bijbehorende persbericht kunt u op deze pagina downloaden.

Informatieavonden voor omwonenden Windpark Nij Hiddum-Houw

De Omgevingsadviesraad Nij Hiddum-Houw (OAR) organiseerde op 26 en 27 maart en 4 april een informatieavond voor omwonenden van Windpark Nij Hiddum-Houw. Tijdens de informatieavonden praatte de OAR de omwonenden bij over de Omgevingsovereenkomst. Deze is bijna klaar en hierin staan de afspraken van de OAR met de initiatiefnemers van Nij Hiddum-Houw (Gooyum Houw B.V. en Nuon Wind Development BV). Het gaat hierbij om onderwerpen als geluid, slagschaduw, verlichting, de invulling van een buren- en dorpenregeling en een participatieregeling. De provincie Fryslân gaf tijdens de avonden een toelichting op de stand van zaken van het Provinciaal Inpassingsplan. De presentatie van de OAR kunt u hier downloaden. Ook zijn de verslagen van de drie informatieavonden en de bijeenkomst met de dorpsbelangen beschikbaar.

Milieueffectrapport beoordeeld

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Nij Hiddum-Houw opnieuw beoordeeld. In een eerdere versie van het rapport ontbrak volgens de Commissie informatie. Het rapport is op deze punten aangevuld. De provincie en gemeente Súdwest-Fryslân hebben de Commissie m.e.r. gevraagd om de aanvulling bij het rapport te beoordelen.

Volgens de Commissie ‘geeft het aangevulde rapport een goed beeld van de onderzochte opstellingen en van de mate waarin met turbines kan worden geschoven. Het laat ook zien welke stappen zijn doorlopen bij het beoordelen van de hinder en hoe omvangrijk die is, zowel onder als boven de normen. Met die informatie wordt de keuze voor het alternatief met de minste en grootste turbines beargumenteerd. De provincie en de gemeente beschikken hiermee over alle informatie die essentieel is voor het volwaardig meewegen van de milieueffecten bij hun besluit over windpark Nij Hiddum-Houw.’

Anterieure overeenkomst ter inzage

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft een anterieure overeenkomst gesloten voor het te ontwikkelen Provinciaal Inpassingsplan Windpark Nij Hiddum-Houw. De overeenkomst is aangegaan met de initiatiefnemers en beoogde exploitanten van het windpark: Windpark Gooyum Houw B.V. en Nuon Wind Development B.V. Van 25 januari tot en met 7 maart 2018 lag de anterieure overeenkomst ter inzage.

MER, PIP en vergunning Wet Natuurbescherming

Op 7 november 2017 hebben Gedeputeerde Staten het Milieueffectrapport (MER), het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de ontwerp-vergunning Wet Natuurbescherming vastgesteld. Tegelijkertijd hebben Burgemeester & Wethouders van Súdwest-Fryslân de ontwerp-omgevingsvergunningen vastgesteld. Betrokkenen konden vanaf 10 november tot en met donderdag 21 december 2017 de stukken inzien en een zienswijze indienen.

De reactietermijn is inmiddels gesloten, u kunt niet meer reageren.

Los hiervan komt er na overleg met de Omgevingsadviesraad (OAR) al een aantal aanpassingen. Het brongeluid van de windmolens halveert minimaal, ten opzichte van waar het Milieueffectrapport (MER) vanuit gaat. Ook komt er geen slagschaduw op de gevels van omliggende woningen. Op verzoek van de OAR is daarnaast één van de windmolens geheel bestemd voor financiële participatie door de omgeving. Bekijk het persbericht van 7 november 2017.

Inloopbijeenkomst

Woensdag 23 november 2017 was er een inloopbijeenkomst over Nij Hiddum-Houw in de Gulden Roskam in Witmarsum. Medewerkers van Provincie, Gemeente en de initiatiefnemers gaven informatie over het windpark, de stukken die ter inzage liggen en de verdere procedure. Ook waren er visualisaties te zien, deze kunt u terugkijken door op de camera’s te klikken. Deze visualisaties zijn gemaakt in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, als onderdeel van onderzoek naar visualisaties in relatie tot erfgoed. Het overige getoonde informatiemateriaal kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Nij Hiddum-Houw

Provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor windmolenparken groter dan 5 MegaWatt en kleiner dan 100 MegaWatt. Windpark Nij Hiddum-Houw is een initiatief van de lokale partij Windpark Gooyum-Houw BV en Nuon en is gepland op de Kop van de Afsluitdijk. Provinciale Staten legden de globale locatie in december 2014 vast. In juni 2016 gaven zij opdracht tot uitwerking van het plan Nij Hiddum-Houw. Het zoekgebied ligt grotendeels ten zuiden van de snelweg A7 en voor een kleiner deel aan de noordkant. Zestien molens op deze locatie worden opgeruimd. Omdat het wegvallende vermogen van deze molens gecompenseerd moet worden, zal het totale vermogen van Nij Hiddum-Houw uitkomen op circa 42 MegaWatt. Zo ontstaat netto 36 MegaWatt extra windvermogen.

Twee adviezen Commissie m.e.r.

De provincie heeft de onafhankelijke Commissie m.e.r. gevraagd voor advies over de onderbouwing van de locatie van Nij Hiddum-Houw. Op 18 mei 2017 is het advies openbaar gemaakt. U vindt hier ook een advies van 20 maart 2017, over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.

Startnotitie

Gedeputeerde Staten hebben in augustus 2016 een gedetailleerde beschrijving van de gehele procedure (startnotitie, zie onderaan deze pagina) opgesteld. In deze startnotitie wordt ook ingegaan op de politieke en maatschappelijke randvoorwaarden. Provinciale Staten hebben op 26 oktober 2016 ingestemd met de startnotitie.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Op 11 april 2017 heeft het college van Gedeputeerde Staten de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nij Hiddum-Houw vastgesteld. Hierin staan de kaders voor het vervolgonderzoek naar de natuur- en overige milieueffecten, oftewel de Milieueffectrapportage. Het bureau Witteveen+Bos is hiermee aan de slag. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau lag van 16 januari tot en met 26 februari ter inzage. De provincie heeft hierop 15 zienswijzen ontvangen, plus twee adviezen: van de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. en de Omgevingsadviesraad. Een reactie op de zienswijzen en adviezen staat in de Nota van Antwoord, die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Voorkeur Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 9 mei 2017 haar voorkeur uitgesproken voor 9 molens, met een rotordiameter van 110 tot 136 meter en een ashoogte van 90 tot 140 meter. De provincie volgt hiermee de adviezen van de Omgevingsadviesraad, de gemeente Súdwest-Fryslân en de initiatiefnemers. Onderaan deze pagina vindt u een brief over het Voorkeursalternatief.

Planning

 • Aanbesteding bouw Nij Hiddum-Houw: 2019
 • Uitspraak Raad van State: eind 2019
 • Bouw Nij Hiddum-Houw: 2020

Vragen

Heeft u nog vragen? Of wilt u op de hoogte blijven van Nij Hiddum-Houw? De provincie helpt u graag, via wind@fryslan.frl. Vragen voor de initiatiefnemers kunt u stellen via info@nijhiddumhouw.nl.    

Te downloaden:

Pagina opties