Windpark Fryslân

Handtekening voor samenwerking Windpark Fryslân 

De provincie Fryslân investeert 127 miljoen euro in Windpark Fryslân. Dit windpark komt in het Friese deel van het IJsselmeer, ten zuiden van de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk. Gedeputeerde Sander de Rouwe ondertekent donderdag 18 mei namens de provincie de samenwerkingsovereenkomst met het windpark. De feitelijke investering gebeurt pas op het moment dat daadwerkelijk met de bouw wordt begonnen, naar verwachting in de tweede helft van 2018. Het is in Nederland de eerste keer dat een provincie direct gaat deelnemen in een windpark.

De provincie Fryslân wil niet zelf de ontwikkelaar van het windpark zijn en heeft daarom  nadrukkelijk gekozen voor een minderheidsbelang. Ontwikkeling, bouw en exploitatie blijven de verantwoordelijkheid van Windpark Fryslân B.V. De provincie zal maximaal 20 miljoen euro investeren in het aandelenkapitaal van Windpark Fryslân en maximaal 80 miljoen euro verstrekken in de vorm van een achtergestelde lening. Daarnaast is nog 27 miljoen beschikbaar als reservefaciliteit voor het geval de kosten van het park hoger uitvallen dan gepland.  

De provincie heeft nadrukkelijk wel een mate van zeggenschap bedongen om de publieke belangen te kunnen borgen. Met haar minderheidsbelang wil de provincie de lusten van het windpark mede ten goede laten komen van de Friese samenleving en een aantal publieke belangen borgen, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en burgerparticipatie. De provincie zal het rendement van haar deelname in het windpark inzetten voor duurzaamheidsmaatregelen in de provincie. Daarnaast zal de provincie ook activiteiten gaan steunen op het gebied van toerisme langs de IJsselmeerkust.

Het college van Gedeputeerde Staten nam op 28 februari al een voorgenomen besluit tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst. Na uitvoerig overleg over deze plannen met Provinciale Staten op 19 april heeft het College vandaag (16 mei) het definitieve besluit tot  investering in het windpark genomen.     

‘Van en voor Fryslân’

Volgens gedeputeerde Sander de Rouwe past deelname van de provincie in het windpark in het streven om te komen tot 16 procent duurzame energieopwekking in Friesland in 2020. ‘Met Windpark Fryslân realiseert de provincie bijna 60 procent van haar taakstelling voor windenergie. Dankzij het rendement op deze deelname kunnen we straks ook andere duurzame projecten in de provincie vooruit helpen.’

Volgens projectdirecteur Anne de Groot van Windpark Fryslân lost de deelname van de provincie al een deel van de belofte van de initiatiefnemers in om een ‘windpark van en voor Fryslân’ te bouwen. ‘Deelname van de provincie is een uitstekende methode om er voor te zorgen en ook voor iedereen zichtbaar te maken dat een deel van de revenuen van het windpark terecht komt bij de omwonenden. Daarnaast werken we samen met de gemeente Sùdwest-Fryslân, de provincie en regionale maatschappelijke organisaties aan de oprichting van een Omgevingsfonds, dat lokale en regionale activiteiten zal gaan ondersteunen’.        

De komende tijd wordt met de omgeving onderzocht hoe het windpark een stimulans kan zijn voor watersport, toerisme en werkgelegenheid. Na realisatie zal het windpark worden opengesteld voor de recreatieve vaart en de visserij.    

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het noordelijk deel van het IJsselmeer, ten zuiden van de Afsluitdijk ter hoogte van Breezanddijk. Het windpark zal bestaan uit 89 turbines, die in een clustervorm worden geplaatst en krijgt een vermogen van ongeveer 320 MW. Dat is het elektriciteitsgebruik van ongeveer 340.000 huishoudens. Het windpark kan de eerste stroom leveren in 2020/2021.

Pagina opties