N384 Dongjum

Om de verkeersveiligheid op de provinciale weg N384 te verbeteren, maakte provincie Fryslân plannen voor twee delen: de bebouwde kom van Dongjum en de weg tussen Dongjum en Tzummarum. In het dorp stonden alleen onderhoudswerkzaamheden op de planning.

Dongjum Leefbaar en Veilig

De werkgroep, bestaande uit inwoners van Dongjum en bestuursleden van Dorpsbelang Dongjum-Boer, maakte van deze gelegenheid gebruik om de verkeersveiligheid en de verkeershinder in de kom van Dongjum nader te bekijken. Dit leidde tot een plan met aanvullende maatregelen voor de N384 door Dongjum. Op 2 juli 2020 bood de werkgroep het plan ‘Dongjum Leefbaar en Veilig’ aan provincie Fryslân aan.

Vervolgens heeft provincie Fryslân de haalbaarheid van het plan onderzocht en uitgewerkt. Er is onderzoek gedaan naar veiligheidsaspecten, financiën en of een aanbeveling wel of niet past op die plek. Technische mogelijkheden zijn in kaart gebracht en bepaalde maatregelen zijn kritisch bekeken en verbeterd, om aan de wensen uit het plan van Dongjum te kunnen voldoen. Het resultaat is onderstaande schets van de nieuwe situatie, waarin puntsgewijs wordt uitgelegd welke werkzaamheden we uitvoeren en om welke reden we dit doen.  

Planning

Er ligt nu een haalbaar en realistisch plan dat past binnen het budget. De komende periode werken we het plan verder uit tot een uitvoeringsontwerp. Gemeente Waadhoeke grijpt de grondige aanpak van de N384 aan voor het plan om de riolering aan de westzijde van de N384 te vervangen en wateroverlast te voorkomen. Dit rioolwerk combineren we met de uitvoering van de herinrichting. Misschien moeten er nog aanpassingen worden gedaan aan kabels en leidingen. Kortom, we moeten nog veel zaken uitzoeken en regelen. Het plan is om het werk in de zomerperiode van 2021 uit te voeren. We zijn daarbij afhankelijk van de planning van de werkzaamheden die andere partijen uitvoeren. De komende periode moet uitwijzen of de planning haalbaar is. Zodra het uitvoeringsplan en de planning uitgewerkt zijn, communiceren wij hierover.

Pagina opties