Wegen

 • Brug Baard

  Baard krijgt een nieuwe brug! De huidige brug over de Boalserter Feart, een basculebrug, staat daar sinds 1930. Deze brug is er slecht aan toe en voldoet niet aan de moderne regelgeving.

 • N384 - N393 Dongjum - Tzummarum

  "Samen met BAM Infra werken we aan het project Dongjum -Tzummarum waar we de verkeersveiligheid verhogen, groot onderhoud uitvoeren en de leefbaarheid in Dongjum verbeteren. Om dat laatste te bereiken proberen we invulling te geven aan de inrichtingswensen van de omgeving, op basis van het advies wat het dorp aan de provincie heeft aangeboden", beschrijft Ger de Boer, projectleider infrastructuur.

 • Renovatie brug Follega

  In november 2020 zijn we van start gegaan met de renovatie van brug Follega. De brug is gebouwd in 1961 en toe aan groot onderhoud. Ook gaat de brug over op afstandsbediening vanuit de bediencentrale it Swettehûs in Leeuwarden. De aannemer is Machinefabriek Emmen B.V. uit Emmen.

 • Landbouwverkeer

  Fryslân is een agrarische provincie met veel landbouwverkeer. In sommige gevallen mag landbouwverkeer gebruik maken van de hoofdrijbaan. Als er op die weg een inhaalverbod geldt, dan kan het landbouwverkeer niet worden ingehaald.

 • Stokersverlaat Appelscha

  Appelscha heeft een nieuwe brug Stokersverlaat. Ook de sluis is gerenoveerd. De werkzaamheden zijn in september 2019 gestart en zijn inmiddels afgerond.

 • Swettehûs

  Aan de westkant van Leeuwarden bouwt de provincie een nieuwe centrale voor de bediening van 40 bruggen en een nieuw steunpunt voor de Provinciale Waterstaat: Het Swettehûs. 

 • Onderhoud en beheer van oevers langs vaarwegen

  Fryslân is rijk aan 850 km vaarwegen en 1700 km oevers. Op dit moment is het beheer en onderhoud hiervan versnipperd of niet geregeld.

 • N917 Ureterp-Haulerwijk

  De provincie Fryslân heeft op meerdere plekken de provinciale weg, de N917, aangepakt. 

 • Aquaduct Skarster Rien

 • N351 Oosterwolde-Wolvega

  Rijdt u wel eens van Oosterwolde naar Wolvega? Dan rijdt u over de provinciale weg de N351. De N351 loopt van Oosterwolde tot Urk en loopt door drie provincies. Voorjaar 2020 is de provincie Fryslân gestart met werkzaamheden op het stuk tussen Oosterwolde en Wolvega met werkzaamheden. Zo hebben we het kruispunt bij Oldeholtpade veiliger gemaakt, de rotonde bij Wolvega aangepakt en onderhoud uitgevoerd tussen Makkinga en Oldeberkoop. In het najaar 2020 starten we met Laagduurswoude.

 • N354 Snitserdyk

  De provinciale weg van de A32 naar Sneek is een zeer drukke weg in Fryslân. Gemiddeld rijden er 11.000 voertuigen per dag overheen. Tijdens de drukte is het lastig om de weg op te rijden of over te steken. Helaas gebeuren er vaak ongelukken. De provincie wil de weg graag veiliger maken en tegelijkertijd rekening houden met de doorstroom van het verkeer. De provincie is vooral bezig met grondaankoop en start na de zomer met het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen.

 • N355 Rijksstraatweg

  De provincie Fryslân wil de Rijksstraatweg (de N355) veiliger maken. Het gaat onder andere om het gedeelte van Quatrebras tot aan Twijzel.

 • N358 Skieding

  De Skieding, De N358 tussen Surhuisterveen en de A7, gaat op de schop. Inmiddels heeft de weg een nieuwe laag asfalt en markering. Dit waren de eerste fase werkzaamheden. Voor de tweede fase werkzaamheden is het eerst nodig om het bestemmingsplan aan te passen. Het Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan lag tot en met woensdag 25 maart ter inzage. Vanaf nu starten we met het behandelen van de zienswijzen.

 • N359 Bolsward - Leeuwarden

  Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van de drie onderdoorgangen in de N359 bij Wommels-Noord, Burgwerd en Bolsward-Noord. Zo hebben we de afgelopen tijd onze wensen en eisen, en die van de meitinkers, beschreven voor de aannemer. Daarnaast maken we afspraken met het Wetterskip over het verleggen van leidingen.

 • N359 Bolsward Workum

  Op de N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Leeuwarden, geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. De weg heeft dan een zogenoemde stroomfunctie. Op dit moment past de uitstraling van de weg, de kruispunten en aansluitingen, niet bij de functie van een stroomweg. Daarnaast is de weg toe aan groot onderhoud. We maken de weg breder en er komt een nieuwe laag asfalt op.

 • N919 Oosterwolde

  De provincie Fryslân heeft de afgelopen tijd samen met de gemeente Ooststellingwerf een aantal kruispunten in de N919 de provinciale weg N919 aangepakt. Het gaat om het deel vanaf Oosterwolde (N381) tot aan de Drentse grens. De kruispunten Ploeggang, Klazingaweg en de Weperpolder hebben we al veiliger gemaakt. Voorjaar 2020 zal de provincie Fryslân het kruispunt Rijweg ook aanpakken.

 • N358 Uterwei

  Om de Uterwei veiliger te maken en de doorstroming op de weg te verbeteren, heeft de provincie Fryslân verschillende maatregelen uitgevoerd.

 • Vaarwegen in Fryslân

  Een beter en veiliger vaarwegennetwerk in Fryslân komt dichterbij. De provincie maakt het Van Harinxmakanaal de komende jaren verder geschikt voor Klasse Va-schepen. Ook onderzoekt de provincie maatregelen om de veiligheid op de vaarwegen naar Heerenveen en Drachten te vergroten. Of het haalbaar is om te investeren in de vaarweg naar Drachten, maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de toekomst van polder de Hegewarren.

 • Wurken Hurdegaryp

  Actuele informatie over de werkzaamheden in Hurdegaryp is te vinden op deze pagina, maar ook op Facebook.

Pagina opties