Wegen

 • Werkzaamheden N361

  Voorbereidende werkzaamheden aanleg faunapassage N361 van start.

 • N358 Ternaard - Metslawier

  Vanaf 4 t/m 22 november 2019 werkt de provincie Fryslân aan de provinciale weg, de N358, tussen Ternaard en Metslawier. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt en krijgt nieuwe kantmarkering conform de provinciale richtlijnen.

 • Brug Baard

  Baard krijgt een nieuwe brug! De huidige brug over de Boalserter Feart, een basculebrug, staat daar sinds ongeveer 1930. Deze brug is er inmiddels slecht aan toe en voldoet niet aan de moderne regelgeving.

 • Stokersverlaat Appelscha

  De provincie vervangt de brug Stokersverlaat in Appelscha door een nieuwe brug. Renovatie van de sluis is ook nodig. De werkzaamheden zijn in september 2019 gestart. Mei 2020 is de brug klaar.

 • Fietspadverbreding

  De komende weken pakt de provincie Fryslân een aantal fietspaden aan. In het kader van Actieplan Fiets worden de fietspaden verbreed daar waar mogelijk en voorzien van beton. Waarom beton? Beton is duurzamer en gaat vier keer langer mee dan asfalt.

 • Brug Froonackerdyk-Wjelsryp

  De brug in de N384 over de Frjentsjerter Feart nabij Wjelsryp wordt vervangen door een nieuwe brug. We vervangen de brug omdat deze niet meer berekend is op grotere en zwaardere transporten. De werkzaamheden starten in april, de brug is eind 2019 klaar.

 • Swettehûs

  Aan de westkant van Leeuwarden bouwt de provincie een nieuwe centrale voor de bediening van 40 bruggen en een nieuw steunpunt voor de Provinciale Waterstaat: Het Swettehûs.

 • Onderhoud en beheer van oevers langs vaarwegen

  Fryslân is rijk aan 850 km vaarwegen en 1700 km oevers. Op dit moment is het beheer en onderhoud hiervan versnipperd of niet geregeld.

 • N917 Ureterp-Haulerwijk

  De provincie Fryslân is op meerdere plekken op de provinciale weg, de N917, aan de slag.

 • Aquaduct Skarster Rien

 • Brug Dronryp

  Dronryp krijgt een nieuwe brug. De huidige brug over het Van Harinxmakanaal in Dronryp is ruim 75 jaar oud en verkeert in slechte staat. Daarom mag verkeer met een totaalgewicht boven de 30.000 kg sinds februari 2014 niet meer over de brug rijden.

 • N354 Snitserdyk

  De provinciale weg van de A32 naar Sneek is een zeer drukke weg in Fryslân. Gemiddeld rijden er 11.000 voertuigen per dag overheen. Tijdens de drukte is het lastig om de weg op te rijden of over te steken. Helaas gebeuren er vaak ongelukken. De provincie wil de weg graag veiliger maken en tegelijkertijd rekening houden met de doorstroom van het verkeer.

 • N355 Rijksstraatweg

  De provincie Fryslân wil de Rijksstraatweg (de N355) veiliger maken. Het gaat onder andere om het gedeelte van Quatrebras tot aan Twijzel.

 • N358 Skieding

  De definitieve beslissing is genomen. De Skieding, De N358 tussen Surhuisterveen en de A7, gaat op de schop. Met een milieueffectrapportage (MER) en een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) liet de provincie onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.

 • N359 Bolsward - Leeuwarden

  De N359 is een belangrijke regionale weg door Zuidwest-Fryslân. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, pakt provincie Fryslân het stuk tussen Bolsward en Leeuwarden aan. De kruispunten bij Húns-Leons, Winsum, Wommels-Zuid en Hilaard zijn inmiddels klaar. Nu is het de beurt aan de kruispunten Bolsward Noord, Burgwerd en Wommels Noord.

 • N359 Bolsward Workum

  Eind september 2019 is provincie Fryslân gestart met de aanpak van de N359 tussen Bolsward en Workum. De werkzaamheden zijn verdeeld in twee fasen: Workum-Tjerkwerd en Tjerkwerd-Bolsward. We zijn nu bezig met de aanpak van Workum-Tjerkwerd.

 • N359 Lemmer

  De provincie Fryslân werkt op verschillende plekken aan de N359. Het gaat om het gedeelte tussen Lemmer en Balk. De werkzaamheden kunnen hinder opleveren voor weggebruikers. Via deze website houden we u graag op de hoogte.

 • N392 Aldeboarn, Tijnje en De Tsjoele

  Op de provinciale weg, de N392, gaat de provincie Fryslân vijf kruispunten aanpakken. Het gaat om de volgende locaties:

  • Aldeboarn: kruispunten Fjûrlânswei en Tsjerkebuorren.
  • Tijnje: kruispunten Warrewei en Tynjewei.
  • Gorredijk: kruispunt De Tsjoele 
 • N919 Oosterwolde

  De provincie Fryslân pakt samen met de gemeente Ooststellingwerf de provinciale weg N919 aan. Het gaat om het deel vanaf Oosterwolde (N381) tot aan de Drentse grens. De weg heeft een aantal gevaarlijke afslagen en kruispunten. Met de aanpak van deze kruispunten wil de provincie de verkeersveiligheid op de weg verbeteren.

 • N358 Uterwei

  Om de Uterwei veiliger te maken en de doorstroming op de weg te verbeteren, heeft de provincie Fryslân verschillende maatregelen uitgevoerd.

 • Vaarwegen in Fryslân

  Een robuust vaarwegennetwerk en passende bereikbaarheid van Friese binnenhavens. Dat is de visie van de provincie Fryslân op vaarwegen voor beroepsgoederenvervoer voor de periode tot 2050. Gedeputeerde Staten stellen een aantal maatregelen voor om uitvoering aan de visie te geven.

 • Wurken Hurdegaryp

  Actuele informatie over de werkzaamheden in Hurdegaryp is te vinden op deze pagina, maar ook op Facebook.

Pagina opties