Wegen

 • Landbouwverkeer

  Fryslân is een agrarische provincie met veel landbouwverkeer. In sommige gevallen mag landbouwverkeer gebruik maken van de hoofdrijbaan. Als er op die weg een inhaalverbod geldt, dan kan het landbouwverkeer niet worden ingehaald.

 • N358 Ternaard - Metslawier

  Vanaf 4 t/m 22 november 2019 werkt de provincie Fryslân aan de provinciale weg, de N358, tussen Ternaard en Metslawier. De weg krijgt een nieuwe laag asfalt en krijgt nieuwe kantmarkering conform de provinciale richtlijnen.

 • Brug Baard

  Baard krijgt een nieuwe brug! De huidige brug over de Boalserter Feart, een basculebrug, staat daar sinds ongeveer 1930. Deze brug is er inmiddels slecht aan toe en voldoet niet aan de moderne regelgeving.

 • Stokersverlaat Appelscha

  De provincie vervangt de brug Stokersverlaat in Appelscha door een nieuwe brug. Renovatie van de sluis is ook nodig. De werkzaamheden zijn in september 2019 gestart. Mei 2020 is de brug klaar.

 • Fietspadverbreding

  De komende tijd pakken we een aantal fietspaden aan. In het kader van Actieplan Fiets worden de fietspaden verbreed daar waar mogelijk en voorzien van beton. Waarom beton? Beton is duurzamer en gaat vier keer langer mee dan asfalt.

 • Brug Froonackerdyk-Wjelsryp

  De brug in de N384 over de Frjentsjerter Feart nabij Wjelsryp is vervangen. Vanaf 18 december 2019 is de brug weer open voor het verkeer. Er geldt nog wel een snelheidsbeperking van 50 km/u omdat er nog diverse werkzaamheden plaatsvinden.

 • Swettehûs

  Aan de westkant van Leeuwarden bouwt de provincie een nieuwe centrale voor de bediening van 40 bruggen en een nieuw steunpunt voor de Provinciale Waterstaat: Het Swettehûs.

 • Onderhoud en beheer van oevers langs vaarwegen

  Fryslân is rijk aan 850 km vaarwegen en 1700 km oevers. Op dit moment is het beheer en onderhoud hiervan versnipperd of niet geregeld.

 • N917 Ureterp-Haulerwijk

  De provincie Fryslân heeft op meerdere plekken de provinciale weg, de N917, aangepakt. 

 • Aquaduct Skarster Rien

 • N354 Snitserdyk

  De provinciale weg van de A32 naar Sneek is een zeer drukke weg in Fryslân. Gemiddeld rijden er 11.000 voertuigen per dag overheen. Tijdens de drukte is het lastig om de weg op te rijden of over te steken. Helaas gebeuren er vaak ongelukken. De provincie wil de weg graag veiliger maken en tegelijkertijd rekening houden met de doorstroom van het verkeer.

 • N355 Rijksstraatweg

  De provincie Fryslân wil de Rijksstraatweg (de N355) veiliger maken. Het gaat onder andere om het gedeelte van Quatrebras tot aan Twijzel.

 • N358 Skieding

  De Skieding, De N358 tussen Surhuisterveen en de A7, gaat op de schop. Inmiddels heeft de weg een nieuwe laag asfalt en markering. Dit waren de eerste fase werkzaamheden. De tweede fase werkzaamheden waarbij we een bestemmingsplanprocedure voor moeten doorlopen staat gepland voor eind 2020.

 • N359 Bolsward - Leeuwarden

  De N359 is een belangrijke regionale weg door Zuidwest-Fryslân. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, pakt provincie Fryslân het stuk tussen Bolsward en Leeuwarden aan. De kruispunten bij Húns-Leons, Winsum, Wommels-Zuid en Hilaard zijn inmiddels klaar. Nu is het de beurt aan de kruispunten Bolsward Noord, Burgwerd en Wommels Noord.

 • N359 Bolsward Workum

  Op de N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Leeuwarden, geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. De weg heeft dan een zogenoemde stroomfunctie. Op dit moment past de uitstraling van de weg, de kruispunten en aansluitingen, niet bij de functie van een stroomweg. Daarnaast is de weg toe aan groot onderhoud. We maken de weg breder en er komt een nieuwe laag asfalt op.

 • N919 Oosterwolde

  De provincie Fryslân heeft de afgelopen tijd samen met de gemeente Ooststellingwerf een aantal kruispunten in de N919 de provinciale weg N919 aangepakt. Het gaat om het deel vanaf Oosterwolde (N381) tot aan de Drentse grens. De kruispunten Ploeggang, Klazingaweg en de Weperpolder hebben we al veiliger gemaakt. Medio 2020 zal de provincie Fryslân het kruispunt Rijweg ook aanpakken.

 • N358 Uterwei

  Om de Uterwei veiliger te maken en de doorstroming op de weg te verbeteren, heeft de provincie Fryslân verschillende maatregelen uitgevoerd.

 • Vaarwegen in Fryslân

  Een beter en veiliger vaarwegennetwerk in Fryslân komt dichterbij. De provincie maakt het Van Harinxmakanaal de komende jaren verder geschikt voor Klasse Va-schepen. Ook onderzoekt de provincie maatregelen om de veiligheid op de vaarwegen naar Heerenveen en Drachten te vergroten. Of het haalbaar is om te investeren in de vaarweg naar Drachten, maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de toekomst van polder de Hegewarren.

 • Wurken Hurdegaryp

  Actuele informatie over de werkzaamheden in Hurdegaryp is te vinden op deze pagina, maar ook op Facebook.

Pagina opties