Wegen

 • Kruispunt Quatrebras

  Samen met de gemeente Tytsjerkstradiel werkt de provincie Fryslân aan de plannen voor het kruispunt Quatrebras. In december 2019 hebben we een bewonersavond gehouden. Op basis van de input van deze avond hebben we twee mogelijke oplossingen onderzocht. Een kruispunt met verkeerslichten en een rotonde. Een rotonde viel hierbij af, vanwege de grond die we nodig hebben. Daarom hebben we verder gewerkt aan het kruispunt met verkeerslichten.

 • N354 Sneek – Leeuwarden

  De N354 tussen Sneek en Leeuwarden is een belangrijke verbinding binnen Fryslân. Naast de verkeersveiligheid, die de afgelopen jaren met maatregelen is verbeterd, is ook de doorstroming op de N354 belangrijk.

 • Brugbediening op afstand

  Steeds meer provinciale en gemeentelijke bruggen in Fryslân worden op afstand bediend door provinciale brugwachters. Dat betekent dat brugwachters steeds minder bij vaak op de brug zelf zitten, maar bedienen vanaf een andere locatie.

 • Brug Baard

  Baard krijgt een nieuwe brug! De huidige brug over de Boalserter Feart, een basculebrug, staat daar sinds 1930. Deze brug is er slecht aan toe en voldoet niet aan de moderne regelgeving.

 • Renovatie brug Follega

  In november 2020 zijn we van start gegaan met de renovatie van brug Follega. De brug is gebouwd in 1961 en toe aan groot onderhoud. Ook gaat de brug over op afstandsbediening vanuit de bediencentrale it Swettehûs in Leeuwarden. De aannemer is Machinefabriek Emmen B.V. uit Emmen.

 • Landbouwverkeer

  Fryslân is een agrarische provincie met veel landbouwverkeer. In sommige gevallen mag landbouwverkeer gebruik maken van de hoofdrijbaan. Als er op die weg een inhaalverbod geldt, dan kan het landbouwverkeer niet worden ingehaald.

 • Swettehûs

  Aan de westkant van Leeuwarden bouwt de provincie een nieuwe centrale voor de bediening van 40 bruggen en een nieuw steunpunt voor de Provinciale Waterstaat: Het Swettehûs. 

 • Onderhoud en beheer van oevers langs vaarwegen

  Fryslân is rijk aan 850 km vaarwegen en 1700 km oevers. Op dit moment is het beheer en onderhoud hiervan versnipperd of niet geregeld.

 • N917 Ureterp-Haulerwijk

  De provincie Fryslân heeft op meerdere plekken de provinciale weg, de N917, aangepakt. 

 • Aquaduct Skarster Rien

 • N351 Oosterwolde-Wolvega

  Rijdt u wel eens van Oosterwolde naar Wolvega? Dan rijdt u over de provinciale weg de N351. De N351 loopt van Oosterwolde tot Urk en loopt door drie provincies. Voorjaar 2020 is de provincie Fryslân gestart met werkzaamheden op het stuk tussen Oosterwolde en Wolvega met werkzaamheden. Zo hebben we het kruispunt bij Oldeholtpade veiliger gemaakt, de rotonde bij Wolvega aangepakt en onderhoud uitgevoerd tussen Makkinga en Oldeberkoop. In het najaar 2020 starten we met Laagduurswoude.

 • N354 Snitserdyk

  In mei dit jaar starten we met het veiliger maken van de N354 bij Tsienzerbuorren. Afgelopen voorjaar hebben we ter voorbereiding op de werkzaamheden kabels en leidingen verlegd. Op deze pagina vindt u informatie over wat we wanneer gaan doen.

 • N355 Rijksstraatweg

  De provincie Fryslân wil de Rijksstraatweg (de N355) veiliger maken. Het gaat onder andere om het gedeelte van Quatrebras tot aan Twijzel.

 • N358 Uterwei

  Om de Uterwei veiliger te maken en de doorstroming op de weg te verbeteren, pakt de provincie Fryslân de weg tussen Koartwâld en Augustinusga aan.

 • N358 Skieding

  De Skieding, de N358 tussen Surhuisterveen en de A7, gaat op de schop. De eerste fase werkzaamheden zijn eind 2019 afgerond. De weg heeft toen een nieuwe laag asfalt, nieuwe markering en aan de zijkanten een betonstrook gekregen. Voor de tweede fase werkzaamheden is het eerst nodig om het huidige bestemmingsplan aan te passen. Hiervoor hebben we een provinciaal inpassingsplan opgesteld. Omdat de weg na deze werkzaamheden ook voor een klein deel in Groningen komt te liggen, heeft ook provincie Groningen een provinciaal inpassingsplan opgesteld en op 16 december 2020 door Provinciale Staten van beide provincies vastgesteld. 

 • N359 Bolsward - Leeuwarden

  Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van de drie onderdoorgangen in de N359 bij Wommels-Noord, Burgwerd en Bolsward-Noord. Zo hebben we de afgelopen tijd onze wensen en eisen, en die van de meitinkers, beschreven voor de aannemer. Daarnaast maken we afspraken met het Wetterskip over het verleggen van leidingen.

 • N359 Bolsward Workum

  De N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Workum, maken we op verschillende plekken veiliger. We hebben het stuk tussen Bolsward en Workum opgedeeld in twee delen. Zo hebben we de werkzaamheden tussen Parrega en Workum najaar 2020 afgerond. Voor het weggedeelte tussen Bolsward en Parrega zijn we de verschillende opties aan het onderzoeken.

 • N384 - N393 Dongjum - Tzummarum

  "Samen met BAM Infra werken we aan het project Dongjum -Tzummarum waar we de verkeersveiligheid verhogen, groot onderhoud uitvoeren en de leefbaarheid in Dongjum verbeteren. Om dat laatste te bereiken proberen we invulling te geven aan de inrichtingswensen van de omgeving, op basis van het advies wat het dorp aan de provincie heeft aangeboden", beschrijft Ger de Boer, projectleider infrastructuur.

 • N384 Dongjum

  Om de verkeersveiligheid op de provinciale weg N384 te verbeteren, maakte provincie Fryslân plannen voor twee delen: de bebouwde kom van Dongjum en de weg tussen Dongjum en Tzummarum. In het dorp stonden alleen onderhoudswerkzaamheden op de planning.

 • N919 Oosterwolde

  Oosterwolde krijgt een nieuwe ophaalbrug en de kruising Houtwal en de rotonde Molenweg passen we hierop aan. De provincie combineert het vernieuwen van de brug met het veiliger maken van de N919. De brug is dan gestremd maar er komt een tijdelijke noodbrug. Het gaat om het deel vanaf de ovonde Ploeggang (bij de Chinees) tot en met ’t Oost. In februari starten we met het veiliger maken van kruispunt Rijweg. In het voorjaar van 2022 zijn de werkzaamheden klaar.

 • Vaarwegen in Fryslân

  Een beter en veiliger vaarwegennetwerk in Fryslân komt dichterbij. De provincie maakt het Van Harinxmakanaal de komende jaren verder geschikt voor Klasse Va-schepen. Ook onderzoekt de provincie maatregelen om de veiligheid op de vaarwegen naar Heerenveen en Drachten te vergroten. Of het haalbaar is om te investeren in de vaarweg naar Drachten, maakt onderdeel uit van een onderzoek naar de toekomst van polder de Hegewarren.

 • Wurken Hurdegaryp

  Actuele informatie over de werkzaamheden in Hurdegaryp is te vinden op deze pagina, maar ook op Facebook.

Archief

Pagina opties