Voorbereidingsbesluit zonneladder

Gedeputeerde Staten hebben bekend gemaakt dat de Provinciale Staten op grond van artikel 4.1, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 27 mei 2020 hebben verklaard dat een voorbereidingsbesluit is genomen voor het gehele grondgebied van de provincie Fryslân.

Het voorbereidingsbesluit ligt ter inzage. Het voorbereidingsbesluit is digitaal te raadplegen op ro-online via www.ruimtelijkeplannen.nl. De IMRO-code van het voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.9921.VBZonneladder-VA01.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking de dag na publicatie in de Staatscourant en op ro-online.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het voorbereidingsbesluit.

Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (zon)

Gedeputeerde Staten hebben op 30 juni 2020 de Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (zon) vastgesteld.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging (6 juli t/m 16 augustus 2020) gemotiveerd zienswijzen indienen. U kunt alleen zienswijzen indienen op de onderdelen van de Verordening Romte die in deze actualisatieronde worden gewijzigd. De overige delen van de Verordening Romte zijn ongewijzigd.

Uw zienswijze bevat in ieder geval: naam en adres van de indiener, de datum, het onderwerp waarop uw zienswijze betrekking heeft en een motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze mailen aan provincie@fryslan.frl of richten aan Gedeputeerde Staten van Fryslân, t.a.v. afdeling Omgevingszaken, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden o.v.v. zienswijze Ontwerp Wijziging Verordening Romte (zon).

Pagina opties