Verhuur en verpachting

Jaarlijks verhuurt en verpacht de provincie Fryslân gronden en gebouwen die behoren tot ons vaste bezit. Hierbij kunt u denken aan diverse zaken als landbouwpercelen en voormalige dienstwoningen, maar ook aanlegplaatsen voor de pleziervaart en visgronden.

Jaarlijks stellen Gedeputeerde Staten de pacht- en huurprijzen vast, die door een onafhankelijk taxateur zijn bepaald. Deze prijzen worden vastgelegd in een openbare Grondprijzenbrief. De pacht en huur regelt u via een overeenkomst die u sluit met de provincie.

Verpachting provinciale gronden

De provincie heeft circa 2300 hectare landbouwgrond in eigendom. Deze gronden zijn aangekocht voor de realisatie van verschillende doelen zoals de natuuropgave, aanleg infrastructuur en project Harlingen-Franekeradeel. Zolang deze gronden niet zijn ingericht als natuur of worden gebruikt voor de realisatie van andere doelen worden zij verpacht als reguliere landbouwgrond, als landbouwgrond met beperkingen of natuurgrond.

In november 2018 hebben Gedeputeerde Staten het nieuwe pachtbeleid van de provincie vastgesteld waarin extra voorwaarden voor het gebruik van de provinciale percelen zijn opgenomen. Doel van deze voorwaarden is het versterken van de biodiversiteit, vergroten van natuurlijke waarden, duurzaam gebruik van provinciale percelen en een stimulerende werking richting boeren. Deze voorwaarden gelden met name voor de percelen die zijn aangekocht voor de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk.

De toewijzing van de percelen gebeurt voor een gedeelte in overleg met de verschillende gebiedscommissies. De percelen die niet nodig zijn binnen de gebiedsprocessen worden via openbare inschrijving aangeboden op de website www.pachtgrond.frl. Hiervoor gelden verschillende criteria voor de uiteindelijke toewijzing. Voor meer informatie zie bijlage pachtbeleid provincie Fryslân.

Huurprijzen

De nieuwe huurprijzen voor het gebruik van provinciale eigendommen zoals oeverstroken en ligplaatsen zijn bekend. Deze prijzen worden jaarlijks vastgesteld. In haar vergadering van 22 januari 2019 heeft het college van Gedeputeerde Staten de Grondprijzenbrief 2019 vastgesteld. Deze prijzen kwamen tot stand op basis van gebiedstaxaties door een onafhankelijk taxateur.

Overgangsregeling

Bij dit Uitvoeringskader Grondprijzen is een overgangsregeling van kracht. Deze regeling geldt voor de gevallen waarbij de nieuwe tarieven aanzienlijk hoger liggen dan de huidige tarieven. Om deze prijsverschillen te overbruggen, wordt de geldende huurprijs jaarlijks met maximaal 15% verhoogd tot de marktconforme huurprijs is bereikt. Vanaf dat moment wordt de indexering op basis van de CPI weer toegepast. Tijdens de looptijd van de Overgangsregeling wordt de huurprijs niet verder geïndexeerd.

Verhuur van gebouwen

De provincie Fryslân verhuurt in beperkte mate nog een aantal voormalige dienstwoningen. Mochten er woningen beschikbaar komen voor verhuur dan wordt dit kenbaar gemaakt via deze website. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Vastgoed. Stuur een mail naar vastgoed@fryslan.frl of bel met telefoonnummer 058 - 292 5925.

Ik wil graag huren

Wanneer u grond of water van de provincie wilt pachten of een gebouw wilt huren, kunt u dit via vastgoed@fryslan.frl aan ons kenbaar maken. De afdeling Vastgoed beoordeelt uw aanvraag. Wij nemen binnen twee weken contact met u op.

Bij het huren van snippergroen gelden een in ieder geval de volgende verhuurcriteria:

  • Er dienen geen onlogische onderhoudssituaties door de verhuur van het gedeelte te ontstaan.
  • U kunt alleen als aangrenzende eigenaar/huurder het naastgelegen provinciaal eigendom huren.
  • Er dienen geen onoverzichtelijke of verkeersonveilige situaties te ontstaan.

Meer informatie

De nieuwe huurprijzen staan in tabelvorm beschreven in de openbare grondprijzenbrief. In het Uitvoeringskader Grondprijzen staat beschreven hoe de provincie tot deze prijzen is gekomen.

Heeft u vragen? Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheid voor verhuur en verpachting? Stuur een mail naar vastgoed@fryslan.frl of neem contact op met de KCC van de provincie Fryslân, telefoonnummer 058 - 292 5925.

Pagina opties