Veenweideprogramma, proces en organisatie

De Veenweidevisie wordt uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s . De programma’s worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân. Het programma is voor de periode 2018-2019 vindt u onderaan deze pagina. Momenteel wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2030.

Organisatiestructuur

De Veenweidevisie benadrukt dat Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân samen met de mensen die in het veenweidegebied wonen en werken, en de organisaties die daar actief zijn, met de uitvoering van de visie aan de slag gaan.

De samenstelling van het Bestjoerlik Oerlis Feangreide (BOF) is als volgt:

  • Gedeputeerde Douwe Hoogland (voorzitter, provincie Fryslân);
  • Jan van Weperen  (DB-lid Wetterskip Fryslân);
  • Geart Benedictus (namens 7 landbouwpartijen);
  • Hans van der Werf (namens Natuur en Milieu);
  • Frans Veltman (wethouder De Fryske Marren, namens de veenweide gemeenten);
  • Erik Neef (namens recreatie).

Voor de projecten in het uitvoeringsprogramma zijn werkgroepen en klankbordgroepen opgericht.

Financiën

Te verwachten is dat de € 12 miljoen die PS voor het uitvoeringsprogramma ter beschikking stelden, voor de periode 2016-2019 voldoende zal zijn. Punt van aandacht is de financiering vanaf 2020. Met de Veenweidevisie zijn we een traject ingegaan van beperking van de drooglegging, aanpak van hoogwatercircuits, gebiedsprocessen in de kansrijke gebieden. Dat traject is niet in vier jaar afgerond, maar loopt op zijn minst tien jaar door. Om dat af te ronden, is ook na 2019 budget nodig.

Pagina opties