Veenweideopgaven

Door het verschil in bodemopbouw, ontwatering en gebruik daalt de bodem in het veenweidegebied ongelijk. Hierdoor verandert ook de waterhuishouding. We werken aan een aantal opgaven om hier op in te spelen. De uitgangspunten van de Veenweidevisie en het uitvoeringsprogramma staan hierbij centraal. We willen de Friese veenweidewaarden zoveel mogelijk te bewaren en de landbouwfunctie in het gebied in stand te houden.

Peilaanpassingen

Om de bodemdaling te vertragen is het nodig om het veen natter te houden en hiervoor grondwaterpeilen te verhogen. Om peilverhogingen door te voeren wordt nieuw beleid opgesteld. Tegelijkertijd wordt spelregels vastgelegd hoe met nadelige effecten van de peilwijzingen wordt omgegaan. Belangrijke vraagstukken daarbij zijn hoe we omgaan met (delen van) percelen die te nat worden voor een goede bedrijfsvoering en hoe we omgaan met het verlies aan waterberging als gevolg van de peilverhogingen. Ervaringen vanuit de eerdere proeven met hogere zomerpeilen worden hierin benut. Na vaststelling van het zogenaamde flankerend beleid en het definitieve uitvoeringsprogramma wordt gestart met het daadwerkelijke proces om de peilen aan te passen.

Bekijk op de website van Wetterskip Fryslân om welke gebieden het gaat.

Hoogwatercircuits rondom bebouwing

Met dit project willen we bereiken dat houten funderingen zolang mogelijk nat blijven. Daarvoor willen we waar dat effectief en efficiënt is bredere hoogwaterzones langs lintbebouwing aanleggen. Op andere plaatsen is de keuze van handhaven of saneren aan de orde. Daar waar hoogwatercircuits niet effectief en efficiënt blijken, wordt met de bewoners bekeken of maatwerkoplossingen uitkomst bieden.

Funderingen

De provinciale regeling voor een lening met lage rente voor funderingsherstel is afgelopen en onlangs geëvalueerd. Een van de aanbevelingen uit de evaluatie is de provinciale regeling in een landelijke regeling onder te brengen, dit wordt nu onderzocht. Deze regeling betreft ook een lening. Dat kan voordelen opleveren de burger (beter toegankelijk) en voor de provincie (lagere uitvoeringslasten). Het uitgangspunt blijft dat de eigenaar primair verantwoordelijk is voor de bouwkundige staat van het gebouw.

Pagina opties