Vastgesteld uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 29 oktober 2019 het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2020 vastgesteld.

Dit uitvoeringsprogramma geeft de opgaven van de provincie Fryslân weer op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. Vertrekpunt zijn het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan (PVVP, 2011), de begroting 2020 en het Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Geluk op 1’.

Het uitvoeringsprogramma borduurt voort op de uitkomsten van de ‘Monitoringsrapportaazje Ferkear en Ferfier 2018’ en de 'Friese OV-Monitor 2018' (beide van begin 2019). Qua opzet sluit het uitvoeringsprogramma aan op programma 2 van de begroting.

Deel 1 Beleidsagenda schetst de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en geeft aan hoe we in 2020 uitvoering geven aan het verkeer-en vervoerbeleid.

Deel 2 Programmering geeft een overzicht van de programmering van de projecten en de hiermee gemoeide middelen.

Benieuwd naar de ontwikkelingen op gebied van verkeer en vervoer in Fryslân? Bekijk dan de Monitor Ferkear en Ferfier 2018. Deze monitoringsrapportage toont de belangrijkste ontwikkelingen over de weg én over het water.

Pagina opties