University Campus Fryslân (UCF)

UCF heeft tot doel, met gerichte investeringen in academische activiteiten, de kennisinfrastructuur en kennisketen rond Fryske hotspots te versterken, te verdiepen en te verbinden in samenwerking met aanwezige kennispartners en daarmee optimale voorwaarden te scheppen voor een innovatieve en duurzame regionale ontwikkeling in Fryslân en de noordelijke regio.

De UCF is primair een koppeling van aanwezige kennis en kunde binnen bestaande instituten en secundair gericht op het in wisselende allianties genereren en ontsluiten van nieuwe kennis en bestaat uit drie programmalijnen:

  • onderwijs (overdacht van kennis);
  • onderzoek (kennisontwikkeling en co‐creatie)
  • maatschappelijke valorisatie (ontsluiten van kennis voor de samenleving).

Wat vooraf ging

In september 2009 verscheen de notitie Universiteit Campus Fryslân; bouwstenen voor een academische netwerkorganisatie. In deze notitie, die door de Provinciale Staten van Fryslân in december 2009 werd vastgesteld, werkt de provincie haar ambitie uit om het bestaande academische netwerk in Fryslân in de komende jaren (verder) te versterken en uit te breiden. Dit heeft geresulteerd in het Programma University Campus Fryslân 2010 - 2015.

Het  Programma University Campus Fryslân 2010-2015 is in januari 2011 vastgesteld door Provinciale Staten en de gemeenteraad van Leeuwarden. Op basis van die besluiten wil de provincie € 16,4 miljoen aan een gecontroleerde, stapsgewijze groei van UCF voor de periode 2010 - 2015 besteden.

Een deel van deze middelen gaat naar de inmiddels opgerichte Stichting UCF. De Stichting vervult een regisserende, modererende en faciliterende rol in de ontwikkeling van de UCF. Met de gevraagde middelen wordt er in 2011 een vliegende start gemaakt.

Het programma UCF is tot stand gekomen op advies van prof. Dr. D.D. Breimer (vml. rector magnificus Universiteit Leiden), prof. dr. ir. J.T. Fokkema (vml. rector magnificus Technische Universiteit Delft), prof. dr. T. Sminia (vml. rector magnificus Vrije Universiteit) en prof. dr. J. De Vries (directeur Campus Den Haag van de Universiteit Leiden).

Tegelijkertijd is het programma tot stand gekomen in nauw overleg met de gemeente Leeuwarden en met de Friese kennispartners als watertechnologisch instituut Wetsus, de instellingen voor hoger onderwijs in Leeuwarden: NHL Hogeschool, Stenden, Van Hall Larenstein en Fryske Akademy. Ook de Waddenacademie is bij de opstelling van de plannen betrokken geweest. In dat verband wordt verwezen naar het plan voor een International Graduate and Research school (IGRS) dat samen met de Fryske Akademy is opgesteld. 

Contact

De Stichting University Campus is als volgt te bereiken

  • Post: Stichting UCF, Postbus 7560, 8903 JN LEEUWARDEN
  • www.ucf.nl en info@ucf.nl
  • Telefoon: +31 58  288 21 32
  • Bezoek:Johannes de Doperkerk, Agora 4 in Leeuwarden

Pagina opties