Taalplan Frysk

Het project Taalplan Frysk geeft uitvoering aan de Beleidsregel ontheffingen voor het vak Fries. Met het Taalplan wordt een inventarisatie gemaakt van de invulling van het vak Fries op alle scholen in Fryslân (primair en voortgezet onderwijs). Een hiervoor aangesteld team van onderwijskundigen van NHL/ECNO gaat bij alle scholen langs. Zij brengen o.a. in kaart welke kerndoelen de school voor vak Fries behaalt, wat de taalachtergrond van de leerlingen is en wat de ambitie van de school is. Dit wordt objectief vastgelegd in een Taalplan Frysk voor de school.

Kerndoelen Fries

Een kerndoel geeft richtlijnen en de minimumeisen aan voor het onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld voor Fries verstaan, lezen, spreken en schrijven. De kerndoelen voor het Fries zijn gebaseerd op de kerndoelen die in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) staan. Aan de hand van de kerndoelen voor het vak Fries zijn profielen vastgelegd in de beleidsregel. In een profiel is aangegeven aan welke kerndoelen een school voldoet voor het vak Fries.

Vaststelling door Gedeputeerde Staten

Op basis van het ingediende Taalplan Frysk ontvangt de school een besluit met een passend l Taalplan Frysk-profiel van Gedeputeerde Staten.  Scholen die alle kerndoelen behalen wordt een A-profiel toegekend. Scholen die op het moment van het schoolbezoek nog niet alle kerndoelen behalen, wordt een lager profiel toegekend. De toekenning is tijdelijk en geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Het besluit over het toegekende Taalplan Frysk-profiel wordt na vaststelling gedeeld met de onderwijsinspectie. Zij toetst de scholen conform het vastgestelde Taalplan Frysk-profiel.

Groeimodel

Taalplan Frysk is een groeimodel. Scholen krijgen door de tijdelijke toekenning van een Taalplan Frysk-profiel de kans om stapsgewijs het vak Fries te verbeteren en te voldoen aan alle kerndoelen. De provincie biedt scholen ondersteuning voor nascholing, lesmethodes en onderwijsbegeleiding. Dit wordt verzorgd door door de provincie gesubsidieerde instellingen zoals SFBO, Afûk, Cedin en de NHL hogeschool.

Heeft u vragen over het Taalplan Frysk? Stuur dan een bericht naar: taalplanfrysk@fryslan.frl

Meer informatie

Te downloaden:

Pagina opties