Taalplan Frysk

Het project Taalplan Frysk geeft uitvoering aan de Beleidsregel ontheffingen voor het vak Fries. Met het Taalplan wordt een inventarisatie gemaakt van de invulling van het vak Fries op alle scholen in Fryslân (primair en voortgezet onderwijs). Een hiervoor aangesteld team van onderwijskundigen van NHL Stenden Hogeschool gaat bij alle scholen langs. Zij brengen o.a. in kaart welke kerndoelen de school voor het vak Fries aanbiedt. Dit wordt vastgelegd in het Taalplan Frysk.

Taalplan Frysk: hoe werkt het?

Kerndoelen Fries

Een kerndoel geeft richtlijnen en de minimumeisen aan voor het onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld voor Fries verstaan, lezen, spreken en schrijven. Aan de hand van de kerndoelen voor het vak Fries zijn profielen vastgesteld in de beleidsregel. In een profiel is aangegeven welke kerndoelen een school  voldoende aanbiedt.

Vaststelling door Gedeputeerde Staten

Op basis van het ingediende Taalplan Frysk ontvangt de school een besluit met een passend Taalplan Frysk-profiel van Gedeputeerde Staten. Scholen die alle kerndoelen aanbieden wordt een A-profiel toegekend. Scholen die op het moment van het schoolbezoek nog niet alle kerndoelen aanbieden, wordt een lager profiel toegekend. De toekenning is tijdelijk en geldt voor een periode van maximaal vier jaar. Het besluit over het toegekende Taalplan Frysk-profiel wordt na vaststelling gedeeld met de onderwijsinspectie. Zij toetst de scholen conform het vastgestelde Taalplan Frysk-profiel.

Groeimodel

Taalplan Frysk is een groeimodel. Scholen krijgen door de tijdelijke toekenning van een Taalplan Frysk-profiel de kans om stapsgewijs alle kerndoelen voor het vak Fries aan te bieden. De provincie biedt scholen ondersteuning voor nascholing, lesmethodes en onderwijsbegeleiding. Dit wordt verzorgd door gesubsidieerde instellingen zoals SFBO, Afûk, Cedin en NHL Stenden Hogeschool.

Heeft u vragen over het Taalplan Frysk? U kunt ons bereiken via het Klantcontactcentrum van de provincie, telefoonnummer 058 – 292 59 25.

Meer informatie

Te downloaden:

Pagina opties