Stikstof

 • Fryslân stelt gebiedsanalyses vast

  Elf van de twintig Natura 2000 (N2000) gebieden in Fryslân zijn stikstofgevoelig. Om een goed beeld te krijgen van de stikstofproblematiek in deze N2000-gebieden zijn gebiedsanalyses gedaan. Deze analyses geven inzicht in de natuur, economie, stikstofbronnen en -problematiek in het gebied. De gebiedsanalyses vormen de basis voor gesprekken over de (on)mogelijkheden voor de gebiedsgerichte stikstofaanpak in en rond de stikstofgevoelige N2000-gebieden.

 • Fryslân dient aanvraag in voor opkoopregeling stikstof

  Fryslân dient een aanvraag bij het Rijk in voor de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’. In de eerste ronde stelt het Rijk 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de aankoop van Friese bedrijven met een hoge stikstofuitstoot op Natura-2000 gebieden. Tijdens een inventarisatieronde meldden zeven bedrijven zich die voldoen aan de criteria voor de aankoopregeling.

 • Fryslân inventariseert animo voor opkoopregeling stikstof

  Fryslân inventariseert de animo in de provincie voor de gerichte opkoopregeling van het Rijk. De regeling biedt veehouders gevestigd nabij Natura-2000 gebieden een extra mogelijkheid om te stoppen met hun veehouderij. Aankoop is op basis van vrijwilligheid. Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen is dat de veehouder niet ergens anders opnieuw mag beginnen. De provincie vraagt veehouders die belangstelling hebben hun interesse kenbaar te maken bij de provincie.

 • Stikstofevenwicht: balans tussen natuur en ontwikkeling

  De provincie Fryslân zet in op stikstofevenwicht. Een balans tussen herstel van de Friese natuur en structurele verlaging van stikstofneerslag, maar ook het mogelijk maken van nieuwe economische en maatschappelijke activiteiten. Het stikstofvraagstuk dwingt ons om na te denken over de toekomst van de Friese natuur, het landschap en de landbouw. Gedeputeerde Staten leggen Provinciale Staten via een startnotitie een aantal beleidskeuzes voor, om vervolgens verder uit te werken in een uitvoeringsprogramma.

Pagina opties