Sinnestroom

Ambities en uitdagingen

Zonne-energie is een belangrijk onderdeel van de provinciale duurzame energiemix. Eind 2015 lag er meer dan 70 MW aan zonnepanelen in Fryslân. Daarmee was onze doelstelling van 50 MW gehaald. Voor 2020 hebben we een doelstelling van 500 MW (= 1,53 PJ) en voor 2025 1.300 MW (= 3,87 PJ). Dat betekent dat er jaarlijks ruim 100 MW bij moet komen. Dat zijn hoge ambities. Aandacht voor ruimtelijke inpassing, maatschappelijk draagvlak en een sluitende business case zijn de uitdagingen voor de komende jaren.

Het provinciaal zonnebeleid is vastgelegd in de notitie Romte foar Sinne. Aanvullend hierop zijn in de zomer van 2017 tien vertrekpunten vastgelegd in de notitie Sinnefjilden yn it lânskip. Deze vertrekpunten zijn gericht op een zorgvuldige locatiebepaling en inpassing van zonnevelden. De notities Romte foar Sinne en Sinnefjilden yn it lânskip kunt u onderaan de pagina downloaden.

In vrijwel elke gemeente zijn initiatieven voor zonnevelden. Op Ameland en in Garijp zijn de eerste zonnevelden van Fryslân gerealiseerd. We willen graag het draagvlak voor zonne-energie behouden. Daarom hebben we samen met gemeenten en ontwikkelaars een integrale werkwijze voor de realisatie van zonnevelden ontwikkeld, genaamd Sinnetafels. Door met elkaar om tafel te gaan, kan in korte tijd veel informatie op tafel komen over de (on)mogelijkheden, kansen en belangen. Aan tafel wordt zowel gesproken over techniek, business case, netaansluiting als locatiekeuze, landschappelijke inpassing en over het proces. De enige voorwaarde voor de Sinnetafel is dat er ruimte is om tot een goede oplossing te komen.

Een belangrijk aandachtspunt bij zonne-energie initiatieven zijn de aansluitkosten en de belasting voor (grootschalige) zonne-energie initiatieven op het net. Wij zijn hierover in overleg met Liander.

Wij verwachten overigens niet dat de doelstelling alleen maar met zonnevelden gehaald moet worden. Een flink deel van de zonnepanelen zal collectief op daken van huizen en (agrarische) bedrijven komen. Dit stimuleren we als provincie dan ook door middel van diverse projecten voor het MKB, maatschappelijk vastgoed en de agrariërs. Ook de particuliere woningeigenaren kunnen bijdragen aan de provinciale ambities De prijs van een zonnepaneel is de afgelopen jaren sterk gedaald. Daarmee is zonne-energie een betaalbaar en groen alternatief.

Sinneteam

Sinds januari 2016 werkt de provincie met een intern Sinneteam. Het team verzamelt informatie over het onderwerp zonne-energie en bespreekt integraal de zonneveld initiatieven in de provincie.

Het Sinneteam bestaat uit:

  • Richtsje van Berkum (voorzitter; duurzame energie/ruimtelijke kwaliteit)
  • Hilde Kloosterziel (ruimtelijke kwaliteit)
  • Geja van der Wielen (ruimtelijke ordening)
  • Fin Jilderda (ruimtelijke ordening)
  • Barend Leest (duurzame energie)
  • Anne van Dijk (ruimtelijke ordening).

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Sinneteam? Dan kunt u contact opnemen via sinneteam@fryslan.frl.

Bent u een ontwikkelaar of andere initiatiefnemer met een idee voor een zonneweide? Ook dan kunt u terecht bij het Sinneteam. Wij ontvangen u graag samen met de gemeente om het initiatief te bespreken.

Meer informatie?

Voor vragen over het provinciale beleid en projecten rondom zonne-energie kunt u contact opnemen met:
Richtsje van Berkum, r.vanberkum@fryslan.frl, 058 -  292 54 52

Zie ook

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.