Ruimtelijke plannen

Aanpassing nummering artikel 10.1.1, eerste lid van de Verordening Romte Fryslân 2014 (algemene ontheffing)

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in hun vergadering van 23 maart 2021 een besluit tot het aanpassing van de nummering in artikel 10.1.1, eerste lid van de Verordening Romte Fryslân 2014 (algemene ontheffing) genomen.

De verordening treedt in werking op 13 april 2021.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het vaststellingsbesluit.

U kunt hier het besluit van Gedeputeerde Staten bekijken.

Gewijzigde vaststelling Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (zon)

Provinciale Staten van de provincie Fryslân hebben in hun vergadering van 25 november 2020 de Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (zon) gewijzigd vastgesteld.

De verordening treedt in werking op 8 december 2020.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het vaststellingsbesluit.

Hieronder zijn opgenomen de Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (zon) en het besluit van PS waarin de wijzigingen zijn benoemd.

Verordening Romte Fryslân 2014

De Verordening Romte Fryslân 2014 is opgesteld om er voor te zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In de verordening staan regels over de thema’s bundeling, ruimtelijke kwaliteit, wonen, werken, recreatie en toerisme, landbouw, natuur, kustverdediging en duurzame energie.

De regels in de verordening zijn een verdere uitwerking van het Streekplan Fryslân 2007 en bevatten de provinciale kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De Verordening Romte is op 25 juni 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.  

Op 18 februari 2015 is de 1e partiële herziening van de verordening (Romte foar Sinne), met hierin het ruimtelijk beleid voor opstellingen voor zonne-energie, vastgesteld. Het beleid Romte foar Sinne en overige stukken over Sinnestroom kunt u hier vinden. Begin februari 2018 is de verordening voor het laatst op een aantal punten gewijzigd.

Geconsolideerde versie

Alle wijzigingen zijn voor de leesbaarheid opgenomen in een nieuwe geconsolideerde versie van de verordening. De Verordening Romte 2014 – geconsolideerde versie 2018 is onder aan deze pagina te downloaden.

Via deze link komt u bij de verordening op www.Ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de bij de verordening behorende kaarten bekijken.

Gewijzigde vaststelling Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines)

Provinciale Staten van de provincie Fryslân hebben in hun vergadering van 1 juli 2020 de Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines) gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen een kleine nuancering in de voorwaarden voor windturbines met een tiphoogte van maximaal 15 meter in de planregels en een aanpassing in de toelichting m.b.t. de ruimtelijke procedure voor windturbines met een tiphoogte van maximaal 15 meter. Ook is een lijst met bestaande dorpsmolens opgenomen en zijn de voorwaarden voor de opschaling aangepast.

Op grond van de regeling wordt onder voorwaarden ruimte geboden voor de volgende ontwikkelingen:

  1. het realiseren van een windmolen (maximaal 3) met een as-hoogte van maximaal 15 meter, geplaatst bij agrarische bebouwing;
  2. het opschalen van een bestaande dorpsmolen tot een tiphoogte van 100 meter;
  3. het plaatsen van een nieuwe solitaire windturbine met een tiphoogte van 100 meter na sanering van oude windturbines met een gezamenlijke tiphoogte van 100 meter.

De verordening treedt in werking op 22 juli 2020.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen het vaststellingsbesluit.

Pagina opties