Ruimtelijke plannen

Verordening Romte Fryslân 2014

De Verordening Romte Fryslân 2014 is opgesteld om er voor te zorgen dat de provinciale ruimtelijke belangen doorwerken in de gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In de verordening staan regels over de thema’s bundeling, ruimtelijke kwaliteit, wonen, werken, recreatie en toerisme, landbouw, natuur, kustverdediging en duurzame energie.

De regels in de verordening zijn een verdere uitwerking van het Streekplan Fryslân 2007 en bevatten de provinciale kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. De Verordening Romte is op 25 juni 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.  

Op 18 februari 2015 is de 1e partiële herziening van de verordening (Romte foar Sinne), met hierin het ruimtelijk beleid voor opstellingen voor zonne-energie, vastgesteld. Het beleid Romte foar Sinne en overige stukken over Sinnestroom kunt u vinden op Beleidsthema's/Duurzame Energie & Milieu/Zonne-energie. Begin februari 2018 is de verordening voor het laatst op een aantal punten gewijzigd.

Geconsolideerde versie

Alle wijzigingen zijn voor de leesbaarheid opgenomen in een nieuwe geconsolideerde versie van de verordening. De Verordening Romte 2014 – geconsolideerde versie 2018 is onder aan deze pagina te downloaden.

Via deze link komt u bij de verordening op www.Ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de bij de verordening behorende kaarten bekijken.

Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines)

Gedeputeerde Staten hebben op 19 november 2019 de Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines) vastgesteld. 

Op grond van de regeling in dit ontwerp wordt onder voorwaarden ruimte geboden voor de volgende ontwikkelingen:

  1. het realiseren van een windmolen met een as-hoogte van maximaal 15 meter, geplaatst bij agrarische bebouwing;
  2. het opschalen van een bestaande dorpsmolen tot een tiphoogte van 100 meter;
  3. het plaatsen van een nieuwe solitaire windturbine met een tiphoogte van 100 meter na sanering van oude windturbines met een gezamenlijke tiphoogte van 100 meter.

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging (25 november t/m 22 december 2019) gemotiveerd zienswijzen indienen. U kunt alleen zienswijzen indienen op de onderdelen van de Verordening Romte die in deze actualisatieronde worden gewijzigd. De overige delen van de Verordening Romte zijn ongewijzigd.

Uw zienswijze bevat in ieder geval: naam en adres van de indiener, de datum, het onderwerp waarop uw zienswijze betrekking heeft en een motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze mailen aan provincie@fryslan.frl of richten aan Gedeputeerde Staten van Fryslân, t.a.v. afdeling Omgevingszaken o.v.v. zienswijze Ontwerp Wijziging Verordening Romte (windturbines).

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Pagina opties