Pacht & Verhuur

De provincie Fryslân verhuurt en verpacht gebouwen en gronden die behoren tot ons vaste bezit. Hierbij kunt u denken aan landbouwpercelen, voormalige dienstwoningen, maar ook aanlegplaatsen voor de pleziervaart en visgronden.

Bepaling pacht- en huurprijzen

Jaarlijks worden de pacht- en huurprijzen bepaald door een onafhankelijk taxateur. Deze prijzen worden vastgelegd in een openbare Grondprijzenbrief. De pacht en huur regelt u via een overeenkomst die u sluit met de provincie.

Toewijzing van percelen

De toewijzing van de percelen gebeurt voor een gedeelte in overleg met de verschillende gebiedscommissies. De percelen die niet nodig zijn binnen de gebiedsprocessen, worden via openbare inschrijving aangeboden op de website www.pachtgrond.frl. Van 3 december tot en met 19 december kunt u zich via www.pachtgrond.frl inschrijven op circa 400 hectare argrarische grond. 

Voor meer informatie hierover kunt u de bijlage 'Uitgangspunten verpachting 2020' bekijken.

Ik wil graag huren of pachten

Wanneer u grond of water van de provincie wilt pachten of huren, kunt u dit via provincie@fryslan.frl aan ons kenbaar maken. Wij beoordelen uw aanvraag en nemen binnen twee weken contact met u op.

Bij het huren van snippergroen gelden in ieder geval de volgende verhuurcriteria:

  • Er dienen geen onlogische onderhoudssituaties door de verhuur van het gedeelte te ontstaan.
  • U kunt alleen als aangrenzende eigenaar/huurder het naastgelegen provinciaal eigendom huren.  Er dienen geen onoverzichtelijke of verkeersonveilige situaties te ontstaan.

Heeft u vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de provincie Fryslân, telefoonnummer 058 - 292 59 25.

Pagina opties