Nieuws over de Omgevingsvisie

GS hebben op 19 juni ingestemd met het Koersdocument. Op 26 september volgt de besluitvorming door PS.
U kunt reageren op de Nota Reikwijdte en Detailniveau en de eerste fase MER

De provincie koppelt in het Koersdocument duurzame economische ontwikkeling aan versterking van omgevingskwaliteiten. Economische vitaliteit is essentieel voor prettig wonen, werken, ontspannen en beleven. Door de Friese economie te vergroenen en steeds meer circulair te maken wordt welvaart en werkgelegenheid verbonden met de kwaliteit van de leefomgeving.

Koersdocument opstap naar Omgevingsvisie

Het Koersdocument is de opstap naar de provinciale Omgevingsvisie. De provincie schetst een beeld van toekomst van de Friese ruimte richting 2050. Wat zijn de ambities voor Fryslân? Welke keuzes zijn nodig om tot een Omgevingsvisie te komen? Welke rollen ziet de provincie voor zichzelf? Hoe gaan overheden en andere partijen samenwerken, wie doet wat?

Meebewegen en samenwerken

Inwoners, ondernemers en andere partijen nemen vaker zelf het initiatief om hun leefomgeving te verbeteren. Dit vraagt een andere benadering van overheden. De provincie stelt in het Koersdocument voor te gaan werken met flexibele principes die ruimte bieden voor maatwerk. Een voorbeeld van zo’n principe is zuinig ruimtegebruik door het combineren van functies.

Deze werkwijze sluit aan bij de doelen van de nieuwe Omgevingswet: meer flexibiliteit, meebewegen, ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en snellere procedures.

Vervolg dialoog

Het Koersdocument kwam tot stand in samenspraak met de Friese samenleving. Deze dialoog werd grotendeels gezamenlijk georganiseerd door de Friese overheden vanuit ‘De Friese Aanpak’. Via Omgevingslabs en andere bijeenkomsten is maatschappelijke inbreng verzameld die vertaald is in het Koersdocument.

In september 2018 bespreken Provinciale Staten het Koersdocument. Vervolgens wordt het stuk uitgewerkt in een ontwerp-Omgevingsvisie. De provincie wil dan doorpraten met haar samenwerkingspartners over de verdere uitwerking van de opgaven en de nieuwe werkwijzen.

Koersdocument en achtergrondinformatie

Omgevingsvisie en MER

Voor de omgevingsvisie stellen we een milieueffectenrapportage op. Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een besluit over is genomen. Het doel van m.e.r. is het bieden van voldoende informatie zodat de provincie Fryslân het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming over de Omgevingsvisie kan betrekken.

De m.e.r. voor de Omgevingsvisie is een verbrede m.e.r. Deze gaat niet alleen in op milieuaspecten, maar beschrijft ook breder de effecten op de leefomgevingskwaliteit (waaronder bv. sociaal economische aspecten).

Er is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau gemaakt. Hierin staat wat er in dat m.e.r. wordt onderzocht en tot wel detailniveau. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft welke beleidsthema’s in het op te stellen MER worden onderzocht en waarom (reikwijdte). Daarnaast gaat de NRD in op de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en beoordeeld (detailniveau).

Als voorbereiding op de omgevingsvisie is een Koersdocument opgesteld. Bij het Koersdocument is aan de hand van de NRD een eerste fase van het MER gemaakt.

Bij de Ontwerp Omgevingsvisie wordt de tweede fase MER (deel b) opgesteld.

Reageren op NRD en eerste fase MER

U kunt reageren op de NRD en op de eerste fase van het MER. Dit kan van 29 juni 2018 tot 10 augustus 2018 per mail naar omgevingsvisie@fryslan.frl of per post naar Provincie Fryslân  t.a.v. mevr. M.E. Kroese.

Lees meer over de Nota Reikwijdte en Detailniveau en over de Eerste fase van de MER

Archief

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.