Natuurbeheerplan 2022

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 30 maart 2021 het Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2022 vastgesteld.

Wat staat in het natuurbeheerplan?

In het natuurbeheerplan geeft de provincie aan voor welke gebieden in Fryslân subsidie kan worden aangevraagd voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen en wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Digitale kaart

Deze kaart geeft een indicatie over de subsidiemogelijkheden. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan alleen worden aangevraagd binnen de leefgebieden. Een natuurbeheertype geeft aan waarvoor, mits opengesteld, subsidie aangevraagd kan worden. De ambitiekaart geeft aan welk beheer op langere termijn wenselijk is. In het Natuurbeheerplan Fryslân 2022 kunt u hierover meer lezen.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Als u de grote kaart opent in een nieuw tabblad kunt u via de knop “Content” (linksboven) wisselen van kaartbeeld. Zo kunt u naast de beheertypenkaart ook nog de ambitiekaart, agrarische zoekgebiedenkaart en alle wijzigingen ten opzichte van het vorige plan inzien.

Zienswijze indienen

Wilt u een zienswijze indienen op het Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2022, dan kunt u gebruik maken van onderstaande digitale formulieren. Wilt u de zienswijze liever per post sturen of email? Dan kunt u het formulier onderaan de pagina downloaden en invullen. Het postadres is op het formulier vermeld. Wilt u de zienswijze liever per email versturen dan kunt u die richten aan: SANL@fryslan.frl.

U kunt een zienswijze indienen van 3 april tot en met 16 mei 2021. Wanneer u uw zienswijze heeft verstuurd ontvangt u van de provincie een ontvangstbevestiging, dit kan enkel dagen duren. Hierna worden de inspraakreacties gebundeld en beoordeeld in een reactienota. Op basis van de reactienota stellen Gedeputeerde Staten het Natuurbeheerplan Fryslân 2022 vast. Na de vaststelling ontvang u een antwoordbrief met daarin de beoordeling van uw zienswijze.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer kun u vinden op de landelijke site www.bij12.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via 058 - 292 59 25 of provincie@fryslan.frl. Zij helpen u graag verder.

Pagina opties