Natuurbeheerplan 2021

Ontwerp Natuurbeheerplan 2021 ligt ter inzage

Gedeputeerde Staten van Fryslân leggen het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 zes weken ter inzage in de periode 18 april tot en met 31 mei 2020. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze indienen. Hoe dat werkt leest u op deze pagina.

Wat staat er in het Natuurbeheerplan?

In het Natuurbeheerplan geeft de provincie aan voor welke gebieden in Fryslân subsidie kan worden aangevraagd. In het plan staan ook de voorwaarden die aan de subsidie vastzitten. De subsidie is voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Voor de aangewezen gebieden is aangegeven wat de natuurambitie is en welk beheertype daarbij hoort.

Digitale kaart

Deze kaart geeft een indicatie over de subsidiemogelijkheden. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan alleen worden aangevraagd binnen de leefgebieden. Een natuurbeheertype geeft aan waarvoor, mits opengesteld, subsidie aangevraagd kan worden. De ambitiekaart geeft aan welk beheer op langere termijn wenselijk is. In het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 kunt u hierover meer lezen.

Als u de grote kaart opent in een nieuw tabblad kunt u via de knop “Content” (linksboven) wisselen van kaartbeeld. Zo kunt u naast de beheertypenkaart ook nog de ambitiekaart, agrarische zoekgebiedenkaart en alle wijzigingen ten opzichte van het vorige plan inzien.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Ter inzage legging

Het ontwerp Natuurbeheerplan 2021 ligt tot en met 31 mei 2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijze indienen op de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het natuurbeheerplan 2020. De wijzigingen zijn zichtbaar in de beheertypenkaart. Er kunnen zienswijzen worden ingediend op zowel de agrarische leefgebieden als de natuurambities en de beheertypen.

Zienswijze indienen

Voor het indienen van een zienswijze kan gebruik gemaakt worden van onderstaande digitale formulieren. Wilt u de zienswijze liever per post sturen? Dan kunt u het formulier onderaan de pagina downloaden en invullen. Het postadres vindt u op het formulier.

De inspraakreacties worden gebundeld en beoordeeld in een reactienota. Op basis van de reactienota stellen Gedeputeerde Staten in het najaar het natuurbeheerplan 2021 vast.

Zienswijzen kunnen digitaal verzonden worden naar: SANL@fryslan.frl.

  1. Open het inspraak formulier met beheertypenkaart.
  2. Open het inspraak formulier met ambitietypenkaart.
  3. Open het inspraak formulier met agrarische zoekgebiedenkaart.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer kun u vinden op de landelijke site www.bij12.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum via 058 - 292 59 25. Zij helpen u graag verder.

Pagina opties