Natuurbeheerplan 2020

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 2 juli 2019 het Natuurbeheerplan Fryslân 2020 en de Reactienota NBP 2020 vastgesteld.

Wat staat in het Natuurbeheerplan

In het Natuurbeheerplan geeft de provincie aan voor welke gebieden in Fryslân subsidie kan worden aangevraagd voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen. In het plan staan ook de voorwaarden die aan de subsidie vastzitten. Voor de aangewezen gebieden is aangegeven wat de natuurambitie is en welk beheertype daarbij hoort.

Digitale kaart

Deze kaart geeft een indicatie over de subsidiemogelijkheden. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan alleen worden aangevraagd binnen de leefgebieden. Een natuurbeheertype geeft aan waarvoor, mits opengesteld, subsidie aangevraagd kan worden. De ambitiekaart geeft aan welk beheer op langere termijn wenselijk is. In het Natuurbeheerplan Fryslân 2020 kunt u hierover meer lezen.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Beroep indienen

U kunt een beroepschrift tegen het Natuurbeheerplan Fryslân 2020 indienen als:

  • U een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp Natuurbeheerplan 2020, of
  • u kunt aantonen dat u door omstandigheden geen zienswijze op het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 kon indienen, of
  • de wijzigingen naar aanleiding van een ingediende zienswijze een negatief effect voor u hebben.

Een beroepschrift kunt u indienen van 6 juli tot en met 17 augustus 2019 bij de Rechtbank Noord-Nederland afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

In het beroepschrift moet in elk geval staan:

  1. Uw naam en adres,
  2. De datum waarop u het beroepschrift indient,
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen u een beroep indient,
  4. Waarom u het beroep indient.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer kun u vinden op de landelijke site www.bij12.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum via 058 - 292 59 25. Zij helpen u graag verder.

Pagina opties