Natuurbeheerplan 2020

Ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 ligt ter inzage

Gedeputeerde Staten van Fryslân leggen het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 zes weken ter inzage in de periode 13 april tot en met 24 mei 2019. Belanghebbenden kunnen in deze periode een zienswijze indienen. Hoe dat werkt leest u op deze pagina.

Wat staat er in het Natuurbeheerplan?

In het Natuurbeheerplan geeft de provincie aan voor welke gebieden in Fryslân subsidie kan worden aangevraagd. In het plan staan ook de voorwaarden die aan de subsidie vastzitten. De subsidie is voor het beheer van natuur, agrarische natuur en landschapselementen. Voor de aangewezen gebieden is aangegeven wat de natuurambitie is en welk beheertype daarbij hoort.

Digitale kaart

Deze kaart geeft een indicatie over de subsidiemogelijkheden. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan alleen worden aangevraagd binnen de leefgebieden. Een natuurbeheertype geeft aan waarvoor, mits opengesteld, subsidie aangevraagd kan worden. De ambitiekaart geeft aan welk beheer op langere termijn wenselijk is. In het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 kunt u hierover meer lezen.

Open grote kaart (met meer informatie en legenda)

Ter inzage legging

Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 ligt tot en met 24 mei 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode een zienswijze indienen op de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het natuurbeheerplan 2019. De wijzigingen zijn zichtbaar in de beheertypenkaart. Er kunnen zienswijzen worden ingediend op zowel de agrarische leefgebieden als de natuurambities en de beheertypen.

Zienswijze indienen

Voor het indienen van een zienswijze kan gebruik gemaakt worden van onderstaande digitale formulieren. Wilt u de zienswijze liever per post sturen? Dan kunt u het formulier onderaan de pagina downloaden en invullen. Het postadres vindt u op het formulier.

De inspraakreacties worden gebundeld en beoordeeld in een reactienota. Op basis van de reactienota stellen Gedeputeerde Staten in het najaar het natuurbeheerplan 2019 vast.

Zienswijzen kunnen digitaal verzonden worden naar: SANL@fryslan.frl.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer kun u vinden op de landelijke site www.bij12.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum via 058 - 292 59 25. Zij helpen u graag verder.

Pagina opties

Bekijkt u deze website het liefst in het Nederlands of het Frysk? Selecteer uw voorkeur.

De huidige voorkeurstaal is:

NederlandsFrysk

Om uw voorkeur later te wijzigen, klikt u op de vlag rechts bovenaan de website.