Natuurbeheerplan 2018

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 26 september het Natuurbeheerplan 2018 vastgesteld. U kunt het plan en de bijlagen downloaden.

Wat staat er in het Natuurbeheerplan?

In het Natuurbeheerplan staat voor de aangewezen gebieden wat de natuurambitie is. Ook staat erin welk beheertype daarbij hoort.

Digitale kaart

Deze kaart geeft een indicatie over de subsidiemogelijkheden. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan alleen worden aangevraagd binnen de leefgebieden. Een natuurbeheertype geeft aan waarvoor, mits opengesteld, subsidie aangevraagd kan worden. De ambitiekaart geeft aan welk beheer op langere termijn wenselijk is. In het Natuurbeheerplan 2018 kunt u hierover meer lezen.

Digitale kaart

Aanvragen voor subsidie Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kunnen worden ingediend door Agrarische collectieven. Sinds 2017 kunnen alleen Natuurcollectieven voor een oppervlakte van minimaal 75 hectaren natuurbeheer aanvragen. Natuurbeheerders met minder hectaren, kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen.

Beroep indienen

U kunt een beroepschrift tegen het Natuurbeheerplan 2018 indienen als:

  • U een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp Natuurbeheerplan 2018 tijdens de ter inzagelegging, of
  • U kunt aantonen dat u door omstandigheden geen zienswijze op het ontwerp Natuurbeheerplan 2018 kon indienen, of
  • De wijzigingen naar aanleiding van een ingediende zienswijze een negatief effect  voor u hebben.

Een beroepschrift kunt u indienen tot en met 13 november 2017 bij de Rechtbank Noord-Nederland afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

In het beroepschrift moet in elk geval staan:

  1. Uw naam en adres,
  2. De datum waarop u het beroepschrift indient,
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen u een beroep indient,
  4. Waarom u het beroep indient.

Meer Informatie?

Achtergrondinformatie over (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer vindt u op de landelijke site www.portaalnatuurenlandschap.nl.

Wilt u meer weten over het Natuurbeheerplan 2018? Het Klanten Contactcentrum helpt u graag verder en is te bereiken op 058 - 292 59 25 op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Pagina opties