Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa waar bijzondere dieren en planten voorkomen. Het Natura 2000-netwerk bevat de belangrijkste natuurgebieden van Europa. 162 van deze gebieden liggen in Nederland, waarvan 20 deels of geheel in de provincie Fryslân. Voor elk gebied wordt een beheerplan opgesteld.


De natura 2000-gebieden in Fryslân (klik hier om te vergroten)

Natura 2000-beheerplan Groote Wielen met drie jaar verlengd

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 17 december besloten om de eerste beheerplanperiode van het Natura 2000-gebied Groote Wielen te verlengen tot 31 december 2022. Deze periode wordt gebruikt om de monitoringsgegevens te analyseren en te verwerken. De beheerplanperiode wordt geëvalueerd en een nieuw concept-beheerplan voor de volgende periode wordt voorgelegd aan betrokken partijen en de omgeving.

Het volledige besluit kunt u hier inzien en op het provinciehuis tijdens kantooruren. Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan binnen zes weken (van 17 december 2019 tot en met 28 januari 2020) een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân: Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Beheerplannen

Een beheerplan formuleert precies wélke natuurwaarden waar bescherming krijgen, en ook hóe dat gebeurt. Daarbij moet rekening gehouden worden met de ecologische, maar ook met de economische en sociale (on)mogelijkheden die er in en rondom het gebied zijn. De looptijd van een beheerplan is telkens zes jaar; daarna wordt het verlengd, eventueel na aanpassing. De beheerplannen vormen een belangrijke basis voor de provinciale taak op het terrein van vergunningverlening voor de Wet natuurbescherming. Het beheerplan komt tot stand in overleg met eigenaren, ondernemers, omwonenden, diverse overheden en andere belanghebbenden. Voordat een beheerplan officieel wordt vastgesteld is er een inspraakprocedure.

De beheerplannen met looptijd

Heeft u vragen over de maatregelen die in een beheerplan staan? Neem dan contact op met ons via provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.

Pagina opties