Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa waar bijzondere dieren en planten voorkomen. Het Natura 2000-netwerk bevat de belangrijkste natuurgebieden van Europa. 162 van deze gebieden liggen in Nederland, waarvan 20 deels of geheel in de provincie Fryslân. Voor elk gebied wordt een beheerplan opgesteld.

Ziet u de interactieve kaart niet? Klik dan hier.

Beheerplannen

Een beheerplan formuleert precies wélke natuurwaarden waar bescherming krijgen, en ook hóe dat gebeurt. Daarbij moet rekening gehouden worden met de ecologische, maar ook met de economische en sociale (on)mogelijkheden die er in en rondom het gebied zijn. De looptijd van een beheerplan is telkens zes jaar; daarna wordt het verlengd, eventueel na aanpassing. De beheerplannen vormen een belangrijke basis voor de provinciale taak op het terrein van vergunningverlening voor de Wet natuurbescherming. Het beheerplan komt tot stand in overleg met eigenaren, ondernemers, omwonenden, diverse overheden en andere belanghebbenden. Voordat een beheerplan officieel wordt vastgesteld is er een inspraakprocedure.

De beheerplannen met looptijd

Heeft u vragen over de maatregelen die in een beheerplan staan? Neem dan contact op met ons via provincie@fryslan.frl of 058 - 292 59 25.

Pagina opties