Meest gestelde vragen - Lemmer

Alle meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden over dit project hebben we voor u op een rijtje gezet. Heeft u een vraag en staat deze er niet tussen? Dan kunt u mailen naar N359lemmer@fryslan.frl.

Ik heb een vraag over..

Algemeen

1. Waarom gaat de provincie aan de slag met de weg door Lemmer?

Met name in het recreatieseizoen zijn er regelmatig lange files. We pakken de weg aan om de doorstroming, de verkeersveiligheid én de leefbaarheid in Lemmer te verbeteren.

2. Wat gaat er veranderen?

Om de doorstroming te verbeteren wordt de weg plaatselijk verbreed en worden kruispunten vergroot. Verder nemen we geluidwerende maatregelen, worden de bestaande fietspaden verbeterd en nieuwe fietspaden aangelegd en komt er meer water en groen.

3. Hoe komt de weg eruit te zien?

Via deze link kunt u het ontwerp downloaden.

4. Hoe zorgen jullie ervoor dat er niet meer geluidsoverlast komt?

We nemen 4 geluidwerende maatregelen:

  • Er komt geluidsreducerend asfalt op de weg binnen de bebouwde kom.
  • Op sommige plekken komen Greenwalls langs de weg. Dat zijn begroeide geluidschermen.
  • In overleg met bewoners plaatsen we op sommige plekken Greenwalls langs hun tuin.
  • We verhogen en verplaatsen de bestaande, verzakte grondwal.

5. Waarom komt er geen aquaduct?

In oktober 2014 heeft Provinciale Staten er voor gekozen voor de variant om de bestaande weg te verbeteren. Een aquaduct maakt geen onderdeel uit van deze keuze.

6. Worden de brugtijden op elkaar afgestemd?

Onderdeel van het besluit om de bestaande weg te verbeteren is het verbeteren van het brugregiem van de Zijlroedebrug. De bedieningstijden van de Zijlroedebrug willen we afstemmen op de bedieningstijden van de brug over het Princes Margrietkanaal. Daarnaast willen we een betere balans tussen het vaarverkeer en het wegverkeer door de draaitijden te beperken. In 2015 is er een proef uitgevoerd en die wordt in 2016 doorgezet. Uitgangspunt voor de proef in 2016 is dat de brug 1 keer per kwartier draait. Daarmee bedraagt de wachttijd voor het vaarverkeer maximaal circa. 10 minuten. Door het plaatsen van matrixborden zal de vaarweggebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld. Eind 2016 wordt de balans opgemaakt.

De planning

1. Wanneer starten de werkzaamheden aan de weg in Lemmer?

Inmiddels zijn we druk bezig met de werkzaamheden in Lemmer. We werken op verschillende plekken tegelijkertijd.

2. Hoe lang gaan de wegwerkzaamheden duren?

We streven ernaar om de wegwerkzaamheden in mei 2018 af te ronden, vóór de piek van het toeristenseizoen van dat jaar. Daarna kunnen er nog wel werkzaamheden langs de weg gebeuren, zoals het inrichten van de parkzone en het aanplanten van groen.  

Hinder

1. Ik rijd vaak over de rondweg. Welke overlast ondervind ik van de werkzaamheden?

We proberen hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Daarom voeren we de meeste werkzaamheden uit zonder de N359 af te sluiten. Toch is het wel nodig om op bepaalde momenten de weg af te sluiten. Dat moet bijvoorbeeld tijdens het asfalteren van de N359. We doen dit zoveel mogelijk buiten de drukke tijden op de weg om, op avonden of in het weekend. Als we werken aan kruispunten, sluiten we wegen die op de N359 uitkomen af. U kunt op de hoogte blijven via onze Facebookpagina: www.facebook.com/n359lemmer of lees het laatste nieuws op de website.

2. Ik woon langs de rondweg. Welke overlast ondervind ik van de werkzaamheden?

Het kan zijn dat de werkzaamheden tijdelijk geluidsoverlast veroorzaken. De verwachting is dat dit ruim binnen normen blijft. We werken - behoudens bijzondere omstandigheden - alleen tijdens reguliere werktijden.

3. Hoe blijf ik op de hoogte?

Waar en wanneer er hinder is, laten we u weten via de digitale nieuwsbrief. Ook houden we u op de hoogte via de website, twitter (@N359Lemmer) en Facebook: www.facebook.com/n359lemmer.

De Stadsweg

1. Waarom worden de kruispunten hier groter en komt er een extra rijbaan bij?

Dit stuk van de weg is het drukst omdat hier zowel doorgaand verkeer richting Balk als verkeer met de bestemming Lemmer rijdt. Daarom is een extra rijbaan nodig en moeten de kruispunten meer capaciteit krijgen door extra opstelstroken te maken. Dit verbetert de doorstroming van het verkeer.

2. Waarom wordt er een nieuw fietspad aangelegd langs de sportvelden?

Dit is een verzoek dat door bewoners is gedaan. Het verbindt het noordelijke deel van Lemmer beter met de carpoolplaats en het busstation. Doordat deze fietsers de provinciale weg niet meer over hoeven te steken, verbetert ook de doorstroming op de weg.

3. Waarom plaatsen jullie extra bomen langs de weg?

De nieuwe dubbele bomenrij zorgt voor een groene uitstraling van dit gebied. De bomen begeleiden het nieuwe fietspad.

4. Waarom wordt het fietspad onder het viaduct in de A6 naar de andere kant gelegd?

We doen dit om ruimte te maken voor een extra rijstrook voor het wegverkeer. Daarnaast sluit een noordelijke ligging van het fietspad hier beter aan op het nieuwe fietspad langs de sportvelden.

5. Wat gebeurt er nog meer op dit gedeelte?

Bij de oostelijke op- en afrit van de A6 wordt een rotonde aangelegd. Dit zorgt op een veilige manier voor verbetering van de doorstroming. Verder wordt de weg onder de A6 ongeveer 50 cm verlaagd om daarmee de doorrijhoogte te vergroten. Bij de westelijke op- en afrit worden nieuwe verkeerslichten geplaatst. Er wordt een nieuw fietspad langs de Zeedijk gelegd om de veiligheid voor fietsers te vergroten.

De Parkweg

1. Waarom komt er extra asfalt op het kruispunt met de Brekkenweg/Spaanderbank?

Dit wordt gedaan om de capaciteit van dit kruispunt te vergroten en daarmee de doorstroming te verbeteren.

2. Waarom wordt dat asfalt (vooral) aan de westzijde toegevoegd?

De ligging van het nieuwe kruispunt zorgt er voor dat er vanaf de brug geen knikken in de weg hoeven te komen. Dat zorgt voor een verkeersveilige situatie. Verder sluit de ligging van het kruispunt en de rijstroken daar naar toe aan op het grondeigendom van de provincie en het bestaande bestemmingsplan.

3. Waarom komt er geen fietstunnel bij kruispunt Brekkenweg-Spaanderbank?

Hiervoor zijn 3 redenen:

  • Een fietstunnel is op deze plek heel lastig in te passen
  • Er is een alternatieve route via de Flevotunnel in de buurt
  • Er is geen geld binnen het huidige budget om een nieuwe tunnel te maken

Het ontwerp is gericht op het verbeteren van de routes van- en naar de Flevotunnel.

4. Hoe steek ik met de fiets straks het kruispunt Brekkenweg-Spaanderbank over?

Dat gaat op dezelfde wijze als op dit moment. Wel probeert de provincie de groentijden voor de fietsers te verbeteren. Dat kan omdat de capaciteit van het kruispunt wordt vergroot en doordat er nieuwe verkeerslichten komen.

5. Wat gebeurt er met het speelveldje aan de zijde Spaanderbank?

Dit speelveldje blijft behouden.

6. Wat zijn de veranderingen in de parkzone?

In de parkzone wordt de bestaande, verzakte grondwal vervangen door een hogere grondwal die dichter langs de weg komt te liggen. Daardoor wordt het geluid veel beter tegengehouden en ontstaat een parkachtige strook met groen en water die aan de leefomgeving van de bewoners wordt toegevoegd. Het fietspad wordt sociaal veiliger doordat de bosschages hierlangs worden verwijderd.

7. Hoe hoog wordt de grondwal?

De grondwal wordt circa 1,5 meter hoog, gerekend vanaf het wegniveau. Vanuit de parkzone bezien is de wal circa 3 meter hoog. Op verzoek van de bewoners wordt op de wal aan de woningzijde begroeiing aangebracht om het zicht op de weg verder te beperken.

8. Kan ik straks mijn hond uitlaten in de parkzone?

Ja, dat kan. Er zijn geen hondenuitlaatplaatsen voorzien.

9. Waarom wordt er extra water gemaakt in het park?

Dit is als wens vanuit de Klankbordgroepen naar voren gekomen, omdat water en Lemmer bij elkaar horen. Daarnaast eist het Wetterskip dat er meer water wordt gemaakt omdat er meer asfalt komt. Dat houdt het watersysteem betrouwbaar.

10. Wat gebeurt er bij de Flevotunnel?

De bosschages worden opgeschoond en het fietspad langs de provinciale weg wordt beter aangesloten op de fietstunnel. De toerit naar de tunnel wordt aangepast, om de route naar de Tramdijk te verbeteren. De fietstunnel en het fietspad worden opgeknapt.

11. Komen er Greenwalls aan de achterzijde van de tuinen van de Middelgronden?

De provincie heeft de mening van de bewoners gepeild. De helft van de bewoners is voorstander van de Greenwall (begroeid geluidscherm), de andere helft is geen voorstander of heeft niet gereageerd. Deelname van alle bewoners is een voorwaarde omdat het geluidwerend effect teniet gedaan wordt als er ‘gaten’ in het scherm komen. Ook leveren ‘gaten’ in het scherm een vreemd beeld op. Daarom heeft de provincie besloten dat het plaatsen van greenwalls niet doorgaat. De bewoners worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Doordat de weg verder van de woningen af wordt gelegd, en er geluidreducerend asfalt wordt toegepast, neemt de geluidbelasting voor deze woningen toch af.

12. Waarom zetten jullie geen geluidschermen dicht langs de weg?

Vanwege de verkeersveiligheid kunnen er geen obstakels dicht langs de weg komen. Daarnaast willen we de weg landschappelijk goed inpassen. Het plaatsen van geluidschermen dicht langs de weg geeft een tunneleffect en sluit daar niet goed bij aan.

De Polderweg

1. Waarom wordt de rijbaan van de N359 gesplitst met een middenberm?

Op verzoek van bewoners worden zowel bij de aansluiting van de jachthaven/Arcadegebouw en de wijk Zijlroede linksafvakken gemaakt. Dit verbetert de doorstroming en de veiligheid. Als gevolg van deze linksafvakken moeten de rechtdoorgaande rijstroken uit elkaar gehaald worden en is inhalen op die plekken niet meer mogelijk. Door tussen de linksafvakken groene middenbermen te maken, wordt een continue, groen en rustig wegbeeld gemaakt en wordt inhalen verboden. Dit verbetert de veiligheid.

2. Welke geluidwerende maatregelen worden hier genomen?

Naast geluidreducerend asfalt wordt tussen de weg en de jachthaven/wijk Zijlroede een greenwall (begroeid geluidscherm) geplaatst. Naast beperking van het geluid, zorgt deze greenwall ook voor beschutting van het nieuwe fietspad langs de jachthaven.

3. Wat gebeurt er bij het kruispunt met de Plattedijk?

Hier wordt op de Plattedijk een extra rijstrook gemaakt, om het oprijden naar de provinciale weg te verbeteren. Verder wordt het kruispunt overzichtelijker gemaakt door de parallelweg verder van het kruispunt af te laten aansluiten.

4. Waarom komt er extra water langs het Arcadegebouw?

Vanuit de Klankbordgroepen is meer water als wens naar voren gekomen, omdat water en Lemmer bij elkaar horen. Daarnaast eist het Wetterskip dat er meer water wordt gemaakt omdat er meer asfalt komt. Dat houdt het watersysteem betrouwbaar.

5. Wordt er iets gedaan aan het bestaande fietspad langs de jachthaven?

Ja, op verzoek van de bewoners wordt dit fietspad vernieuwd en verder van de weg af gelegd. Daarnaast wordt met het plaatsen van een lage greenwall (begroeid geluidscherm) tussen de weg en het fietspad beschutting gegeven aan de fietsers.

6. Wordt er iets gedaan aan de bestaande parallelweg?

In overleg met de gemeente wordt bekeken of de bermen kunnen worden verbeterd . Het instellen van éénrichtingverkeer, om sluipverkeer te voorkomen, wordt niet gedaan. De verwachting is dat dit de snelheid van het verkeer verhoogt, waardoor de veiligheid afneemt.

7. Hoe komt de aansluiting van de Zijlroede er uit te zien?

De aansluiting wordt behouden, er komt een extra linksafstrook en een aparte fietsoversteek.

8. Waarom kappen jullie bomen én planten jullie nieuwe bomen langs de wijk Zijlroede?

Sommige bestaande bomen zijn van slechte kwaliteit en sommige mensen ervaren overlast van deze bomen. Daarnaast moet de berm worden aangevuld om de greenwall (begroeid geluidscherm) te plaatsen. Door slechte bomen te kappen en andere soorten toe te voegen, omstaat een afwisselend beeld.

9. Hoe hoog wordt de Greenwall?

De Greenwall wordt 1,20 meter hoog. Hij wordt niet hoger gemaakt, om het nieuwe fietspad niet sociaal-onveilig te maken en om het contact tussen de weg en de omgeving te behouden.

10. Zijn de plannen afgestemd op de nieuwe aansluiting van het rioolgemaal?

Ja, de provincie heeft met de gemeente contact hierover en stemt deze werkzaamheden af op het nieuwe ontwerp van de provinciale weg.

11. Waarom wordt er bij de Brekkenpolder een nieuwe rotonde gemaakt?

Op dit kruispunt gebeuren regelmatig ongelukken omdat het onoverzichtelijk is. Ook op de parallelweg tussen de Brekkenpolder en de aansluiting van Tacozijl gebeuren regelmatig (ernstige) ongelukken tussen landbouwverkeer en fietsers. Door een nieuwe rotonde te maken neemt de snelheid van het verkeer af. En door het landbouwverkeer vanaf Balk te verplichten om via de rotonde op de hoofdweg te gaan rijden, neemt de veiligheid op de parallelweg toe. Feitelijk kiest de provincie hier voor verbetering van de veiligheid boven de doorstroming. Dit kan omdat de Polderweg in de totale doorstroming van de weg niet bepalend is.

12. Waarom komen er geen stroken voor verkeer dat rechtsaf slaat?

Aparte stroken voor rechtsafslaand verkeer zorgen voor het risico van zogenaamde afdekongevallen. Dat zijn ongevallen waarbij het zicht van een bestuurder vanuit de zijweg wordt beperkt (afgedekt) door een voertuig dat rechtsaf slaat en gebruik maakt van de rechtsafstrook. Daardoor kan de bestuurder vanuit de zijweg een voertuig dat achter het afslaande voertuig rechtdoor rijdt op de provinciale weg niet goed zien. Het gevolg van een afdekongeval kan zeer ernstig zijn, omdat de bestuurder vanuit de zijweg dan vanaf de zijkant wordt aangereden. Op veel provinciale wegen in Nederland zijn rechtsafstroken om die reden de laatste jaren weggehaald. Er is zonder rechtsafstroken een lichte afname van de doorstroming op de provinciale weg. Achteropkomend verkeer moet immers afremmen als er een auto rechtsafslaat. Er is ook een lichte verhoging van de kans op een kop-staart-botsing omdat het afslaande verkeer moet afremmen. Maar de gevolgen daarvan zijn doorgaans minder ernstig dan een aanrijding vanaf de zijkant. De reden dat er geen stroken voor verkeer dat rechtsaf slaat komen, komt dus voort uit verkeersveiligheid. Er komen op verzoek van bewoners wel aparte stroken op de provinciale weg voor verkeer dat linksaf slaat (vanuit richting Balk). Deze stroken hebben niet het risico van afdekongevallen en bevorderen de verkeersveiligheid en de doorstroming.

Te downloaden:

Pagina opties