Leader Noardwest Fryslân

In 2021 zijn er extra financiële mogelijkheden vanuit Europa voor Noardwest Fryslân. Dit ‘Leadergeld’ wordt ingezet voor grotere leefbaarheidsprojecten in het gebied.

In Noardwest Fryslân wordt vol enthousiasme ingezet op het versterken van de economische veerkracht van het gebied. Onder het motto: Werk maken van burgerinitiatief!

Thema's

De thema’s zijn als volgt:

 • Sociale innovatie 
  Centraal binnen dit thema staat: bevorderen van werkgelegenheid om mensen, in het bijzonder jongeren, te binden aan de streek; verbinden van on- en offline bedrijvigheid; het initiëren van nieuwe verdienmodellen en het ondersteunen van bewoners en dorpsbelangen bij zelfsturing. Binnen dit thema willen we onderzoeken, experimenteren en kennisdelen op het gebied van nieuwe toepassingen voor leegstaande en vrijkomende gebouwen/panden.
   
 • Verbinding stad – platteland 
  • Het vasthouden en versterken van de economische impuls die Leeuwarden – Fryslân 2018 voor de streek creëert; ontwerpen van verdienmodellen voor cultuurhistorische en landschappelijke waarden; in beeld brengen en realiseren van praktische kringlopen.
  • Het zoeken van (nieuwe) manieren om de spanning (schaalvergroting in relatie tot landschap) tussen de landbouw en de leefomgeving waar mogelijk te verminderen.
  • Het benutten van kansen voor economische en ecologische ontwikkeling die het Werelderfgoed Waddenzee predicaat en een Nationaal Park in het gebied opleveren.
  • Het leren van initiatieven in vergelijkbare gebieden elders in Europa ook in relatie tot LF2018.Het in beeld brengen van kansen en economische potentie van zilte teelten en precisie landbouw. Ondersteunen bij experimenten en onderzoek waarbij samengewerkt wordt tussen boeren/ondernemers en studenten/(hoge)scholen.
  • Het onderzoeken van stad-platteland relaties (werkgelegenheid, studie, onderzoek en innovatie) op het gebied van watertechnologie.
  • Het in beeld brengen van de mogelijke spin-off van ontwikkelingen/innovaties van de Harlinger havens naar de regio.
    
 • Door de relaties tussen de steden en het platteland te verstevigen dragen we bij aan een (economisch) veerkrachtigere streek. Het creëren van werkgelegenheid staat ook bij dit thema centraal. Onze prioriteiten liggen bij:  

Onder aan deze pagina vindt u het volledige ontwikkelprogramma. Heeft u ideeën voor projecten die hier mogelijk bij aansluiten en is uw subsidieaanvraag hoger dan € 43.750?

Na de gemeentelijke herindeling is de begrenzing van het LEADER-gebied gelijk gebleven. Het bevat het grondgebied van de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden (uitgezonderd de stad). Initiatieven op het grondgebied van de voormalige gemeente Littenseradiel komen ook in aanmerking voor subsidie uit het Europese LEADER-programma.

Dien uw idee in

Medewerkers van het  Streekwurk in Franeker nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en helpen u graag met uw idee en de officiële subsidieaanvraag.

De projectplannen worden door vertegenwoordigers uit de streek, de ambassadeurs in de Local Action Group (LAG) , aangejaagd, mee ontwikkeld en beoordeeld.

LAG Noardwest

De projectplannen worden door vertegenwoordigers uit de streek, de ambassadeurs in de Local Action Group (LAG), aangejaagd, mee ontwikkeld en beoordeeld.

Ambassadeurs 

Tineke Hemminga

Franeker

Tjeerd Lont

Berltsum

Pieter van der Ende

Stiens

Piet Meerdink

Leeuwarden

Hilbrand Wijbenga

Nij Altoena

Caroline de Pee

Gemeentelijk vertegenwoordiger

Fiona Carpentier

Franeker

Detmar Ypma

Leeuwarden

Wilt u in contact komen met een van de ambassadeurs? Neem dan contact op met het projectbureau.

Contact

Heeft u een idee of wellicht al een concreet plan gelegen in Noardwest Fryslân (in de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, het Bildt en Menameradiel) dan kunt u contact opnemen met:

Streekwurk Noardwest Fryslân

Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Franeker 
Postadres: Raadhuisplein 1, 8801 KX Franeker 
Telefoon: 0517 - 38 07 33 
E-mail: noardwest@fryslan.frl

Pagina opties