Landbouwbeleid

Landbouwdeals

De provincie Fryslân werkt aan een landbouw waar boer én burger trots op zijn. Ze wil de verbinding boer – burger stimuleren en op weg naar een duurzame, natuur inclusieve landbouw in 2025. Met elkaar bereiken we meer dan alleen. Daarom kijkt de provincie wie waar mee bezig is en of de provincie kan en moet faciliteren of zelf met initiatieven moet komen. Samen werken we aan een toekomstbestendige Friese landbouw.

Zo heeft provincie Fryslân op 8 februari 2018 'Oogstsessies' georganiseerd in de Blokhuispoort, Leeuwarden. Diverse partijen gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van de Friese landbouw en hoe we samen kunnen werken. Op weg naar een duurzame, natuur inclusieve landbouw in 2025! De ideeën en plannen zijn gebundeld tot een zestal 'landbouwdeals', deze vindt u onderaan op deze pagina bij de downloads.

Op 14 maart 2018 was het Landbouwcongres in Heerenveen. Op deze dag zijn de 'deals' ondertekend. Met een 'deal' geven de betrokken partijen aan dat ze met elkaar samen (gaan) werken om de 'deal' te realiseren.

Heeft u een vraag, boodschap, mening of idee voor ons? Of bent u op zoek naar een contact, een deskundige of iemand anders om u verder te helpen? Laat het ons weten! U kunt ons bereiken via landbouwdeal@fryslan.frl

Lees hier de Agri en Foodscan Fryslân 2018. Dit document presenteert cijfers, trends en ontwikkelingen in de Friese landbouw en verwerkende industrie. 

Beleidsbrief ‘Duurzame Landbouw’

Met de beleidsbrief 'Duurzame Landbouw' wil de provincie haar visie en aanpak op de ontwikkeling van een duurzame landbouw in Fryslân kenbaar maken. De landbouw staat economisch en ecologisch onder druk. We zien en registreren allemaal dat de weidevogels zich minder in onze provincie laten zien. En boeren krijgen het steeds lastiger om hun hoofd boven water te houden. Bovendien wordt vanuit de maatschappij niet altijd even positief naar de landbouw gekeken. Een nieuwe koers is daarom nodig en de positie van de landbouw moet worden vernieuwd. In deze beleidsbrief Duurzame Landbouw geven wij aan wat wij daar vanuit onze provinciale rol aan willen bijdragen.

Landbouwnota 2014 – 2020 ‘Foarútbuorkje II’

Het huidige provinciale beleid richting de landbouw is vastgelegd in de Landbouwnota Foarútbuorkje II, die in 2014 is vastgesteld. De ontwikkelingen in de landbouw zijn echter zodanig snel gegaan, dat de beleidsnota op onderdelen is ingehaald door de realiteit. Om die reden is een herijking van het beleid op onderdelen gewenst. Dat betreft specifiek een herijking van de provinciale visie ten aanzien van de grondgebonden sectoren: de melkveehouderij en de akkerbouw, met daaraan gekoppeld de hoofdlijnen voor de uitvoering. Na bespreking en vaststelling van de beleidsbrief zal op basis van de beleidsbrief een integrale Uitvoeringsagenda voor landbouw en agrofood worden uitgewerkt, waarin de uitvoeringsaspecten inclusief de financiële aspecten nader worden uitgewerkt.

Lees in het rapport Bioferskaat yn Fryslân alles over ontwikkelingen op het vlak van biodiversiteit in Fryslân.

Pagina opties