Landbouwagenda

Provinciale Staten hebben op 25 november 2020 de startnotitie voor de landbouwagenda vastgesteld. In deze notitie staat beschreven wat de kaders zijn voor de agenda.

De provincie gaat samen met betrokkenen (stakeholders) een landbouwagenda opstellen. Daarin wordt bepaald wie, wat, wanneer doet om gezamenlijke doelen te halen. Ook wordt bekeken hoe knelpunten weggenomen kunnen worden.

Het gaat dus niet om nieuw beleid. Dat is al gericht op transitie naar een natuurvriendelijke landbouw, waarbij de exportwaarde van de gehele agrifood-sector minimaal gelijk blijft.

Provinciale Staten willen boeren een langjarig perspectief bieden en bewegingsruimte om op eigen wijze de gezamenlijke doelen te halen.

De online -startbijeenkomst voor de landbouwagenda staat gepland voor maandag 7 januari. In de weken erna worden stakeholders uitgenodigd aan te schuiven aan verschillende agendatafels om bindende afspraken te maken.

Voorafgaand aan dit proces vinden de zogenoemde brûsplakken plaats. Dit zijn online-inspiratiesessies voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de landbouwketen. Ideeën worden meegenomen naar de agendatafels met stakeholders. De eerste bijeenkomst van de Brûsplakken is op 9 december.

Inschrijven kan via de website Landbouwpagina.

Scholekster in een weiland met op de achtergrond een tractor

Te downloaden:

Pagina opties