Kwelderherstel Terschelling

Plan Kwelderherstel Striep Terschelling niet haalbaar

Het voorgenomen plan voor herstel van de kwelder Striep bij Terschelling gaat niet door. Het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden, zoals het plaatsen van kwelderwerken, blijkt vanuit N2000 natuurwetgeving geen vergunning te kunnen krijgen.

Gemeente Terschelling, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, Sense of Place, Staatsbosbeheer hebben enkele jaren samengewerkt aan een plan voor herstel van de kwelder bij het Waddeneiland. Er is, onder meer in samenspraak met de omgeving en met experts, een planontwerp voor de kwelder gemaakt.

Het definitieve ontwerp beoogde de aanleg van maximaal 30 hectare kwelder verdeeld over 2 zones: 10 hectare bij de Keagdam en 20 hectare bij de Strieperkwelder. Dit ontwerp was gericht op het beschermen en behouden van de nog bestaande kwelders. Op deze locaties was ook aangroei van kwelder te verwachten zodat jonge kwelder zou ontstaan met bijbehorende pioniervegetatie.

Om een vergunning te krijgen voor dit plan is een zogeheten Passende Beoordeling en Soortenbeschermingstoets gemaakt en ingediend bij het ministerie van LNV. Het ministerie verleende op basis van de wet Natuurbescherming geen vergunning. De onderbouwing hiervoor is dat de hoeveelheid areaal aan kwelders in de Waddenzee genoeg is en de aanwezige ecologische kwaliteit voldoet aan de gestelde doelen van het Natura 2000-gebied Waddenzee.

Perspectief

Gezien de huidige voorwaarden voor een vergunning en de huidige natuurlijke groei van kwelderareaal in de Waddenzee als geheel initieert Rijkswaterstaat daarom op dit moment geen nieuw plan voor behoud van de kwelderrestanten of kwelderherstel op Terschelling bij Striep.

De huidige kwelderrestanten hebben echter wel een ecologische functie en verzachten de harde rand van de waterkering (dijk) in de overgang naar de Waddenzee en dragen bij aan een natuurlijke Waddenzee. Deze locatie kan daarom in de toekomst weer in beeld komen in het kader van de nieuwe Natura 2000 beheerplannen en mogelijk in de Programmatische aanpak ecologie grote wateren (PAGW).

Verhouding KRW en N2000

De financiële bijdrage aan het project heeft Rijkswaterstaat willen leveren met middelen vanuit de Kader Richtlijn Water, waarbij de meerwaarde voor de natuur voor Rijkswaterstaat voorop staat. De KRW-maatregel die voor kwelderherstel Terschelling is geformuleerd luidt: verbeteren toestand eilandkwelders, realisatie 88 hectare kwelder. Het beoogde project van maximaal 30 hectare draagt hier onvoldoende aan bij. Bovendien gaat de striktere Europese N2000 regelgeving boven de genoemde Kaderrichtlijn Water, waardoor vergunningverlening voor dit ontwerp niet haalbaar bleek.

Leeuwarden Culturele Hoofdstad

Omdat dit project onderdeel uitmaakte van Culturele Hoofdstad 2018 had de provincie destijds aangegeven de uitvoering van dit project op zich te nemen. Door het stoppen van het project zijn daarmee ook de provinciale inspanningen hiervoor gestopt.

Pagina opties